Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Wałczu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Roboty budowlane polegające na modernizacji, rozbudowie, przebudowie i nadbudowie obiektów budowlanych zamawiającego w ramach projektu pn. "Modernizacja, rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i zmiana funkcji obiektów położonych przy ul. Bankowej 13 w Wałczu z przeznaczeniem na Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu"

Początek formularzaOgłoszenie nr 577966-N-2017 z dnia 2017-08-25 r.

Powiat Wałecki: Roboty budowlane polegające na modernizacji, rozbudowie, przebudowie i nadbudowie obiektów budowlanych zamawiającego w ramach projektu pn. „Modernizacja, rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i zmiana funkcji obiektów położonych przy ul. Bankowej 13 w Wałczu z przeznaczeniem na Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu”


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Projekt dofinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna Działanie 9.9 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wałecki, krajowy numer identyfikacyjny 57079953300000, ul. ul. Dąbrowskiego 17 , 78600 Wałcz, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 67 250 84 51, e-mail k.sobczak@powiatwalecki.pl, faks 672 589 010.
Adres strony internetowej (URL): www.powiatwalecki.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://www.bip.powiatwalecki.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://www.bip.powiatwalecki.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Powiat Wałecki (Starostwo Powiatowe w Wałczu), ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz (Punkt Obsługi Interesanta)


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlane polegające na modernizacji, rozbudowie, przebudowie i nadbudowie obiektów budowlanych zamawiającego w ramach projektu pn. „Modernizacja, rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i zmiana funkcji obiektów położonych przy ul. Bankowej 13 w Wałczu z przeznaczeniem na Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu”
Numer referencyjny: IZ.272.25.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na modernizacji, rozbudowie, przebudowie i nadbudowie obiektów budowlanych zamawiającego w ramach projektu pn. „Modernizacja, rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i zmiana funkcji obiektów położonych przy ul. Bankowej 13 w Wałczu z przeznaczeniem na Powiatowe Centrum kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu” oraz uzyskanie w imieniu zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego. Stan istniejący Lokalizacja działka nr 5652 na której znajdują się zabudowania szkolne znajduje się w centrum miasta i ograniczona jest od północnego-wschodu ulicą Okulickiego, od północnego-zachodu ulicą Konopnickiej, od zachodu ulicą Szkolną od południowego-wschodu ulicą Bankową, a od południa i południowego-zachodu działką z zabudową mieszkaniową. Stan prawny Działka jest własnością Powiatu Wałeckiego, 78-600 Wałcz, ul. Dąbrowskiego 17. Trwały zarząd nad nieruchomością sprawuje Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, 78-600 Wałcz, ul. Bankowa 13 Dla działki została wydana „Decyzja celu publicznego.....” Zabudowania Na działce znajdują się: - główny budynek szkoły (podpiwniczony 2-piętrowy),- parterowy budynek spawalni (dobudowany do budynku głównego),- budynek magazynowy w konstrukcji stalowej – przeznaczony do rozbiórki, - budynki magazynowe (zlokalizowane przy zachodniej granicy działki),- budynek biurowo-warsztatowy (parterowy z poddaszem) zlokalizowany przy północnej granicy działki i przeznaczony do modernizacji, rozbudowy, przebudowy, nadbudowy i zmiany funkcji. Uzbrojenie Do działki zabudowań szkolnych doprowadzono z miejskich sieci: wodę, kanalizację sanitarną i deszczową, ciepło, energię elektryczną, telefon. Teren działki jest ogrodzony i w całości (poza zabudowaniami) utwardzony, dojazdy od ulicy Okulickiego i Szkolnej, wejście główne od ulicy Bankowej. Szczegółowy opis budynku biurowo-warsztatowego przeznaczonego do modernizacji, rozbudowy, przebudowy, nadbudowy i zmiany funkcji wraz z ekspertyzą. Funkcja Budynek na planie wydłużonego prostokąta wybudowany w okresie międzywojennym jako budynek straży pożarnej, później przebudowany na pomieszczenia biurowe, magazynowe i warsztatowe (zaplecze szkoły zawodowej). Obecnie z uwagi na stan techniczny obiekt jest w większości nieużytkowany. Konstrukcja, materiały Budynek parterowy z poddaszem pod stromym dwuspadowym dachem. Układ konstrukcyjny podłużny. Konstrukcja tradycyjna fundamenty z kamienia i cegły ceramicznej, ściany z cegły ceramicznej, stropy drewniane belkowe, konstrukcja dachu ciesielska płatwiowo-kleszczowa, pokrycie dachu płyt azbestocementowe. Materiały wykończeniowe: posadzki betonowe, podłogi drewniane, stolarka drewniana i stalowa, tynki wapienne. Instalacje: woda, kanalizacja sanitarna, co, instalacje elektryczne. Stan zachowania:- fundamenty -stan średni – nie stwierdzono nadmiernych osiadań, - ściany stan średni/ zły ściany zawilgocone i zasolone tynki zniszczone, - stropy zniszczone do wymiany, - dach konstrukcja zniszczona – do wymiany, - pokrycie eternit -do usunięcia i utylizacji, - posadzki, podłogi, stolarka stan zły/ średni – do wymiany,- instalacje -do wymiany. Podsumowanie : Budynek wymaga kapitalnego remontu do wykorzystania nadają się jedynie fundamenty i ściany (pozostałe elementy i instalacje do wymiany). Ocena możliwości nadbudowy i przebudowy budynku (ekspertyza) Do wykorzystania nadają się jedynie fundamenty i ściany budynku pod warunkiem ich odciążenia i usztywnienia. Należy zmienić układ konstrukcyjny budynku tak, aby stropy oprzeć na nowoprojektowanych elementach (ścianach, ramach) ustawionych prostopadle do istniejących ścian podłużnych. Istniejące ściany zakotwić w projektowanych stropach i ścianach. Przebudowa i nadbudowa budynku jest możliwa pod wymienionymi powyżej warunkami, podłoże gruntowe ma wystarczającą nośność aby przenieść obciążenia po planowanej przebudowie, rozbudowie i nadbudowie budynku. Dane ogólne istniejącego budynku: Powierzchnia zabudowy: ~370 m2 Powierzchnia użytkowa: ~316 m2 Kubatura: ~2000 m3 Opis planowanej inwestycji Opis ogólny Projektuje się modernizację, rozbudowę, przebudowę, nadbudowę i zmianę funkcji -budynku biurowo-warsztatowego zlokalizowanego przy północno-zachodniej granicy działki. Budynek (obecnie z stromym dwuspadowym dachem) zostanie rozbudowany w kierunku południowym i nadbudowany (poddasze pod stromym dachem zastąpione zostanie piętrem z dachem płaskim). Część budynku zlokalizowana przy północno-wschodniej granicy działki zostanie rozebrana, co poprawi widoczność i bezpieczeństwo na skrzyżowaniu ulic Okulickiego i Konopnickiej. Zostanie rozebrany także kolidujący z planowaną rozbudową budynek magazynowy w konstrukcji stalowej, aby zapewnić dojazd do działki, miejsca parkingowe i plac manewrowy. Do budynku wykonane zostaną częściowo nowe przyłącza, place utwardzone zostaną wyremontowane. Przebudowana zostanie sieć cieplna kolidująca z projektowaną rozbudową. Budynek po modernizacji, rozbudowie, przebudowie i nadbudowie pomieści na parterze warsztaty szkolne, hol wejściowy i sanitariaty, na piętrze zespół szatni dla uczniów i nauczycieli, oraz dostępną z niezależnego wejścia i klatki schodowej salę wielofunkcyjną z zapleczem (przy tym wejściu zaprojektowano windę) Warsztat diagnostyki samochodowej i spawalni zlokalizowano w parterowej części budynku, pozostałe pomieszczenia w dwukondygnacyjnej (piętrowej) części budynku. Budynek zaprojektowano bez barier architektonicznych. Wszystkie pomieszczenia ogólnodostępne, szatnie i wydzielone sanitariaty przystosowano dla osób niepełnosprawnych. Dane ogólne (po przebudowie i rozbudowie) Powierzchnia użytkowa: 1250,00 m2 Powierzchnia zabudowy: 819,30 m2 Kubatura: 6590,00 m3 Bilans terenu (w granicach działki Inwestora): Budynki istniejące 1241,10 m2 Budynek przebudowywany: 356,83 m2 Projektowana rozbudowa 196,02 m2 Budynek magazynu do rozbiórki 266,45 m2 razem: 1793,95 m2 Utwardzenia: 1978,05 m2 Pow. biologicznie czynna 42,00 m2 Powierzchnia opracowania: 3.814,00 m2 Funkcja Budynek podzielono na dwie strefy: „strefę warsztatów i szatni” gdzie przebywać będą uczniowie w ubraniach roboczych, oraz „strefę dydaktyczną” mieszczącą sale wielofunkcyjną z zapleczem. Do każdej ze stref zaprojektowano niezależne wejście i klatkę schodową. Przy wejściu do strefy dydaktycznej zaprojektowano windę. Strefa warsztatowa Warsztaty zlokalizowane na parterze: budownictwo, tokarki, frezarki, ślusarnia, obrabiarki numeryczne, spawalnia, diagnostyka samochodowa. W każdym z 6 warsztatów przewiduje się przebywanie maksimum 15 osób (w tym nauczyciel). Na parterze zaprojektowano także pokój kierownika warsztatów, sanitariaty, sprężarkownię i pomieszczenie węzła cieplnego. Na piętrze zaprojektowano: – dla 45 chłopców zespół szatni czystej, natrysków i szatni brudnej, – dla 15 dziewcząt zespół szatni czystej, natrysków i szatni brudnej, – dla 8 nauczycieli pokój nauczycielski i zespół szatni czystej, natrysków i szatni brudnej, Uwaga: Szatnie i natryski dostępne są dla osób niepełnosprawnych. Strefa dydaktyczna Sala wielofunkcyjna o powierzchni 201,63 m2 przeznaczona będzie dla maksimum 200 osób. Przewidziano możliwość podziału sali na trzy pomieszczenia przesuwanymi ściankami. Przy sali zaprojektowano zaplecze (szatnia, magazyn, pomieszczenie kuchenne) oraz dostępne z holu sanitariaty. Konstrukcja/rozwiązania materiałowe Układ konstrukcyjny poprzeczny tworzą ściany nośne lub żelbetowe ramy zaprojektowane prostopadle do północnej ściany istniejącego budynku. Uwaga: Założono wykorzystanie przy przebudowie części fundamentów i ścian istniejącego budynku, wszystkie pozostałe elementy są nowoprojektowane. Fundamenty nowoprojektowane żelbetowe, ściany fundamentowe murowane z bloczków betonowych, ściany nośne (wewnętrzne) z cegły silikatowej, ściany zewnętrzne z bloczków gazobetonowych, ramy żelbetowe (z betonu B30 zbrojone stalą AIII), stropy i dach z płyt żelbetowych kanałowych prefabrykowanych, dla większych rozpiętości z płyt sprężonych. Szyb windy i klatki schodowe żelbetowe monolityczne. Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem i wełną mineralną z tynkiem akrylowym, partie ściany wykończone płytką klinkierową. Ocielenie stropodachu styropianem z pokryciem papowym. Stolarka i ślusarka: pcw (okna), aluminium (drzwi wejściowe i witryny), stalowa (bramy i drzwi techniczne), drewniana (drzwi wewnętrzne). Instalacje Planuje się wyposażenie budynku w instalacje: wody ciepłej i zimnej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, instalacje elektryczne w tym instalacje zasilania maszyn i urządzeń w części warsztatowej, instalacje niskoprądowe, komputerowa, telefoniczna, internet, alarmowa, wentylacja grawitacyjna, wentylacja mechaniczna warsztatów, spawalni, sali wielofunkcyjnej, szatni i natrysków. Uwaga: Szczegóły w części instalacyjnej projektu. Spełnienie zapisów wydanej „Decyzji nr 2P/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego” z dnia 06 lutego 2017 roku. Inwestor uzyskał „Decyzję nr 2P/2017 o ustaleniu inwestycji celu publicznego” z dnia 06 lutego 2017. Projektowana inwestycja spełnia wszystkie zapisy tych decyzji, a w szczególności: 1) Inwestycja może być realizowana na terenie ograniczonym obowiązującymi liniami zabudowy określonymi na mapie zasadniczej w skali 1:500, stanowiącej załącznik do decyzji; zakres inwestycji dotyczy – spełnione. 2) Obowiązującą linię zabudowy od strony ul. gen. Leopolda Okulickiego wyznaczono w odległości 4m od granicy działki z działką drogową. 3) Zakres inwestycji dotyczy: − modernizacji, rozbudowy, przebudowy, nadbudowy i zmiany funkcji budynku położonego wzdłuż ulicy Szkolnej - spełnione, − budowy miejsc parkingowych – spełnione, − zmiany lokalizacji zjazdu z drogi krajowej - spełnione, − budowy zjazdu z drogi gminnej - spełnione,; 4) budynek należy realizować: − o wysokości do dwóch kondygnacji nadziemnych i do 10 m – spełnione: jedna lub dwie kondygnacje nadziemne i wysokość 9,22m, - z dachem płaskim o kącie pochylenia połaci do 20° - spełnione: dach płaski o kącie pochylenia połaci 1,7°, − o szerokości elewacji frontowej do 45m – spełnione: szerokość elewacji frontowej 38,81m, − o powierzchni zabudowy do 910m2 - spełnione: powierzchnia zabudowy 819,30m2, − elewacją frontową w wyznaczonych w załączniku nr 1 liniach obowiązujących, dopuszcza się cofnięcie za tę linię do 20% szerokości elewacji; linię obowiązującą wzdłuż ul. gen. Leopolda Okulickiego wyznaczono na podstawie usytuowania istniejącej zabudowy (budynki nr 8, 16 i 18) – spełnione. Obszar oddziaływania Z uwagi na lokalizację inwestycji obszar oddziaływania będzie obejmował działkę nr 5652 (działka Inwestora), działkę nr 2774/2 (ulica Okulickiego), działkę nr 4459 (ulica Konopnickiej), działkę nr 4467 (ulica Szkolna), działkę nr 4471 i 4469/2 (planowana rozbiórka). Na terenie działki nie planuje się budowy studni czy przydomowej oczyszczalni ścieków. Zakres obszaru oddziaływania wyznaczono na podstawie: Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dziennik Ustaw z 2016r. Poz. 290 tekst jednolity z późniejszymi zmianami). Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 (Dziennik Ustaw z 2015r. Poz. 1422 tekst jednolity).Opis sposobu zabezpieczenia drzew i krzewów w bezpośrednim sąsiedztwie budynku Nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów starszych niż dziesięcioletnie w obrębie planowanej zabudowy. W przypadku stwierdzenia w trakcie tyczenia budynku występowania drzew lub krzewów starszych niż dziesięcioletnie w obrębie planowanej zabudowy należy uzyskać zgodę na ich wycinkę w Gminie Miejskiej Wałcz. W przypadku wykonywania prac budowlanych w bezpośrednim sąsiedztwie drzew i krzewów należy zachować szczególną ostrożność. Wszystkie prace wykonywane w strefie wzrostu korzeni powinny być prowadzone z zachowaniem szczególnej ostrożności i bez użycia ciężkiego sprzętu. W odległości 1,0 m od osi pnia drzewa nie powinno się wykonywać żadnych prac budowlanych. Jeśli nastąpi uszkodzenie korzeni wskazane jest zabezpieczenie ich przed mikroorganizmami glebowymi, tak aby nie doszło do zakażenia. Mikroorganizmy mogą doprowadzić do groźnych chorób drzewa, poprzez stopniowe zamieranie korzeni, a następnie obumieranie całego drzewa. Aby rany na korzeniach były jak najmniejsze i szybko się zabliźniły, należy za pomocą ostrego narzędzia przyciąć korzenie równo ze ścianą wykopu i zasmarować odpowiednim preparatem do zabezpieczania ran. W przypadku gdy prace prowadzone są od kwietnia do października, konieczne jest zabezpieczenie korzeni przed wyschnięciem, gdyż nie posiadają one tkanki okrywowej, która chroniłaby je przed utratą wody. Jako zabezpieczenia stosuje się takie materiały jak: wilgotny torf, tkanina jutowa lub maty słomiane; którymi okłada się ścianę wykopu i od czasu do czasu polewa wodą. Zimą korzenie narażone są na działanie niskich temperatur, dlatego należy je chronić stosując grubą słomianą matę. W trakcie budowy drzewa narażone są także na inne niebezpieczeństwa, m.in. wpływ ciężkiego sprzętu budowlanego. Może on uszkadzać korzenie znajdujące się bezpośrednio pod powierzchnią gruntu. Aby temu zapobiec zaleca się układanie tymczasowych nawierzchni z płyt lub kilkunasto centymetrowej warstwy żwirowo – piaskowej ugniecionej wałem. Sprzęt budowlany może również okaleczyć pnie oraz korony drzew i krzewów. Odpowiednim zabezpieczeniem w tej sytuacji jest stosowanie obudowy oraz ekranów z desek. Niejednokrotnie zachodzi także konieczność redukcji konarów i gałęzi drzew. Należy pamiętać, że znaczne cięcia mogą obniżyć kondycję zdrowotną drzew, a powstałe rany spowodować infekcje. Dlatego przycinki powinny być prowadzone tak, aby powierzchnia ran była jak najmniejsza. Dokonując cięć gałęzi drzew należy również zwrócić uwagę, aby zakres ich był równomierny z każdej strony, w celu zachowania stabilności i statyki drzew. Dostępność budynku dla osób niepełnosprawnych Cały budynek będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych. W budynku zaprojektowano łazienki dostosowane dla osób niepełnosprawnych. W budynku zostanie zainstalowana winda umożliwiająca dostęp na piętro osobom niepełnosprawnym. Teren wokół budynku zostanie tak ukształtowany by zapewnić dostęp osobie niepełnosprawnej. Ochrona przeciwpożarowa Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji Budynek niski, jedno i dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony. Powierzchnia pomieszczeń 1254,0 m². Wysokość kondygnacji wewnątrz pomieszczeń: parter 3,30 m i 6,00 m, piętro 2,75 m i 3,90 m. Odległość od obiektów sąsiadujących Odległości od budynków sąsiednich: – do najbliższego budynku (mieszkalno-usługowego) na sąsiedniej działce ponad 11 m, – do najbliższego budynku (magazyn- warsztat) na działce inwestycji ponad 8,6 m. Parametry pożarowe występujących substancji palnych W obiekcie nie przewiduje się magazynowania materiałów łatwopalnych. Spawalnia nie jest pomieszczeniem zagrożonym wybuchem. Występują tu strefy zagrożenia wybuchem w promieniu 1,0 m od butli napełnionej acetylenem. W pomieszczeniu nie przewiduje się magazynowania większej ilości butli z materiałami łatwopalnymi. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego Obciążenie ogniowe we wszystkich strefach pożarowych nie przekroczy 500MJ/m2. Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób: Na piętrze: - sala 200 osób,- szatnie chłopców 45 osób, - szatnie dziewcząt 15 osób, - pokój nauczycielski 8 osób, razem 268 osób. Na parterze: - warsztaty-pracownie 7x15=105 osób, - pokój 3 osoby, razem 108 osób. Przyjęto, że w całym budynku przebywać będzie maksimum 376 osób. Budynek kategorii ZL-III z częścią (salą) na piętrze ZL-I. Ocena zagrożenia wybuchem Wewnątrz budynku nie występują pomieszczenia zagrożone wybuchem, na zewnątrz nie ma stref zagrożenia wybuchem. Spawalnia nie jest pomieszczeniem zagrożonym wybuchem. Występują tu strefy zagrożenia wybuchem w promieniu 1,0 m od butli napełnionej acetylenem. Podział obiektu na strefy pożarowe Budynek stanowi jedną strefę pożarową o powierzchni 1254,0 m². Klasa odporności pożarowej budynku Dla ZLI budynek niski dwukondygnacyjny – wymagana klasa odporności pożarowej C. - główna konstrukcja (ramy żelbetowe, ściany) zaprojektowano R60 – wymagane R60 - konstrukcja dachu zaprojektowano R60 – wymagane R15 - konstrukcja dachu zaprojektowano R60 – wymagane R15 - stropy zaprojektowano REI60 – wymagane REI60 - ściana zewnętrzna zaprojektowano EI60 (o-i) – wymagane EI 30 pozostałe elementy - bez wymagań Budynek spełnia wymogi klasy C odporności ogniowej. Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne Zaprojektowano dwie klatki schodowe zapewniające ze wszystkich pomieszczeń na piętrze dwa kierunki ewakuacji. Drogi ewakuacyjne z oświetleniem awaryjnym zapewniającym oświetlenie przez 30 minut po zaniku napięcia. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych Brak wymagań. Dobór urządzeń przeciwpożarowych Dla budynku zaprojektowano 2 hydranty wewnętrzne. Przy wejściu zaprojektowano główny wyłącznik pożarowy. Na życzenie Inwestora zaprojektowano instalację przeciwpożarową na parterze i piętrze budynku. Instalacja ta nie jest wymagana przepisami przeciwpożarowymi. Wyposażenie w gaśnice Budynek zostanie wyposażony w gaśnice zgodnie z przepisami. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru Na terenie miasta znajdują się hydranty ppoż. zasilane z sieci 100 mm. Drogi pożarowe Dojazd pożarowy do działki zapewniony zostanie z ulic miejskich. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie Projektowany budynek nie będzie oddziaływać szkodliwie na środowisko naturalne. Inwestycja nie będzie prowadzona w obszarze „Natura 2000”. Inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko naturalne wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów. Woda dostarczana będzie z miejskiej sieci wodociągowej, ścieki bytowe odprowadzane będą do kanalizacji sanitarnej, ścieki deszczowe odprowadzone zostaną do kanalizacji deszczowej. Zasilanie w ciepło z miejskiego ciepłociągu. Budynek podłączony będzie do sieci energetycznej. Odpadki stałe gromadzone będą w zamykanym pojemniku na odpady i odbierane przez wyspecjalizowaną firmę. Ścieki technologiczne - w posadzce pomieszczenia diagnostyki zaprojektowano bezodpływowe kratki ściekowe (rząpie) do których zbierane będą wycieki płynów z samochodów (olej, płyn hamulcowy). Ścieki te oddawane będą do utylizacji. Ilość wytwarzanych odpadów socjalno- bytowych 2 m3/tydzień. Ilości wytwarzanych ścieków 3,0 m3/dobę. Zapotrzebowanie na wodę 3,0 m3/dobę. Zapotrzebowanie na energię elektryczną 85kW. Elementy zagospodarowania terenu Zasilanie w wodę Zasilanie budynku przyłączem wodociągowym od miejskiej sieci w ulicy Konopnickiej z rury polietylenowej PE φ63 mm. Wodomierz w pomieszczeniu węzła cieplnego. Rury w wykopie układać na podsypce z gruboziarnistego piasku o gr. 15 cm, z projektowanym spadkiem w kierunku sieci. Przed zasypaniem wykopu przeprowadzić próbę ciśnieniową w celu sprawdzenia szczelności rur i złączy. Po zakończeniu montażu przyłącze płukać dwukrotnie i zdezynfekować 3 % roztworem chloru. Uwaga: Szczegóły w projekcie branży sanitarnej, projekt przyłącza wg oddzielnego opracowania w trybie art. 29a prawa budowlanego. Odprowadzenie ścieków Odprowadzenie ścieków sanitarnych projektuje się przyłączem φ250mm PVC do sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na terenie działki Inwestora. Rury w wykopie układać na podsypce z gruboziarnistego piasku o gr. 15 cm, z projektowanym spadkiem w kierunku sieci kanalizacji sanitarnej. Przed zasypaniem wykopu przeprowadzić próbę ciśnieniową w celu sprawdzenia szczelności rur i złączy. Uwaga: Szczegóły w projekcie branży sanitarnej, projekt przyłącza wg oddzielnego opracowania w trybie art. 29a prawa budowlanego. Odprowadzenie wód deszczowych Odprowadzenie wód deszczowych projektuje się przyłączem φ250mm PVC do sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ulicy Konopnickiej. Rury w wykopie układać na podsypce z gruboziarnistego piasku o gr. 15 cm, z projektowanym spadkiem w kierunku sieci kanalizacji deszczowej. Przed zasypaniem wykopu przeprowadzić próbę ciśnieniową w celu sprawdzenia szczelności rur i złączy. Uwaga: Szczegóły w projekcie branży sanitarnej, projekt przyłącza wg oddzielnego opracowania w trybie art. 29a prawa budowlanego. Ścieki technologiczne W posadzce pomieszczenia diagnostyki zaprojektowano bezodpływowe kratki ściekowe (rząpie) do których zbierane będą wycieki płynów z samochodów (olej, płyn hamulcowy). Ścieki te oddawane będą do utylizacji. Zasilanie w ciepło Zasilanie w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej za pośrednictwem projektowanego węzła cieplnego. W związku z kolizją planowanej rozbudowy budynku planuje się zmianę przebiegu sieci cieplnej biegnącej wewnątrz działki Inwestora. Uwaga: Szczegóły w projekcie branży sanitarnej i projekcie węzła cieplnego, projekt przełożenia sieci wg oddzielnego opracowania. Zasilanie w energię Zasilanie w energię elektryczna poprzez wewnętrzną linię zasilającą z istniejącego głównego budynku szkoły. Przyłącze energetyczne od skrzynki do budynku mieszkalnego kablem 4xYAKXS1x120. Zapotrzebowanie na energię 85kW w ramach istniejącej umowy – przewiduje się przeniesienie do nowego budynku urządzeń z istniejącego obecnie warsztatu – nie przewiduje się w związku z tym wzrostu mocy zamówionej w ENEA. Projektowany przewód w ziemi należy układać w wykopie, na głębokości 70 cm, linią falistą z zapasem 3% długości wykopu, wystarczającym dla skompensowania możliwych przesunięć gruntu. Należy pozostawić zapas przewodu o długości min. 1,5m. Należy wykonać 10 cm podsypkę z piasku przesianego i taką samą warstwą piasku kabel przysypać. Następnie przysypać jeszcze 15cm warstwą gruntu rodzimego i ułożyć nad nim folię ochronną koloru niebieskiego o szerokości min. 20cm. Folia powinna znajdować się w odległości 25 cm od powłoki kabla. Nadmiar ziemi uformować nad wykopem dla późniejszego osiadania. Uwaga: Szczegóły w projekcie branży elektrycznej. Nawierzchnie utwardzone Planuje się remont istniejących utwardzeń. Nawierzchnie utwardzone zostaną wykonane z betonowej kostki. Kostkę należy ułożyć na zagęszczonej podsypce piaskowej gr. 8 cm wykonanej na warstwie betonu C12/15 (B-15) gr 8cm. Odprowadzenie wód deszczowych powierzchniowo. Zjazdy na teren działki projektowane z drogi krajowej i gminnej. Uwaga: Zjazdy wg oddzielnego opracowania, zjazd z drogi krajowej wymaga zgłoszenia do Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. Zieleń Wokół budynku projektuje się trawniki, ewentualnie krzewy i drzewa ozdobne. Ogrodzenie Planuje się wykorzystanie istniejącego ogrodzenia od strony ulicy Okulickiego. Planuje się przesunięcie bramy w miejsce planowanego zjazdu i przedłużenie ogrodzenia w miejscu rozebranego budynku. Planuje się również wykonanie nowego ogrodzenia na granicy działki w miejscu rozebranego budynku. Nowe ogrodzenie kute ze stali na wzór istniejącego. Przebieg ogrodzenia zaznaczono na projekcie zagospodarowania terenu. Słupki z rur 60x40 mm zakotwione w betonowych stopach fundamentowych. Stopy z betonu C16/20 o wymiarach 30x30 cm, posadowione na głębokości 80 cm poniżej poziomu terenu. Pomiędzy słupkami cokół betonowy. Obciążenia i zastosowane schematy statyczne Obciążenia przyjęto na podstawie Eurokodów: Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcję: Część 1-1: Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. Część 1-3: Oddziaływania ogólne – Obciążenie śniegiem. Część 1-4: Oddziaływania ogólne – Oddziaływania wiatru. Schematy statyczne elementów konstrukcyjnych: − elementy konstrukcji dachu – belki wolnopodparte, − ławy w miejscach występowania otworów - belki ciągłe obciążone parciem gruntu, − belki żelbetowe, belki stalowe - belki jednoprzęsłowe wolnopodparte, belki jednoprzęsłowe częściowo utwierdzone na podporach oraz belki ciągłe wolnopodparte lub częściowo utwierdzone na podporach. Elementy konstrukcyjne: 1. Podciąg POZ.7.1: - wyniki obliczeń dla nadproża żelbetowego 40x80 cm, belka dwuprzęsłowa: # Moment podporowy : M=500 kNm * Asp = 18,31 cm2 przyjęto 12 #16 o polu łącznym 24,11 cm2 # Moment przęsłowy : M=280 kNm * Asp = 10,25 cm2 przyjęto 6#12 o polu łącznym 12,05 cm2 2. Płyta POZ.2.5: - wyniki obliczeń dla płyty gr. 20 cm zbrojonej jednokierunkowo: # Moment przęsłowy : M=39,24 kNm * Asp = 6,59 cm2 przyjęto 10#12 o polu łącznym 11,30 cm2 3. Płyta POZ.2.1: - wyniki obliczeń dla płyty gr. 15 cm zbrojonej jednokierunkowo: # Moment przęsłowy : M=25,10 kNm * Asp = 5,51 cm2 przyjęto 8#12 o polu łącznym 6,28 cm2 4. Podciąg POZ.7.7: - wyniki obliczeń dla nadproża żelbetowego 30/20x50 cm, belka jednoprzęsłowa: # Moment podporowy : M=335,3 kNm * Asp = 20,38 cm2 przyjęto zbrojenie dolne 6 #20 o polu łącznym 18,84 cm2 + zbrojenie górne 4#20. 5. Fundamenty: jako bezpieczne do obliczeń przyjęto naprężenia δdop = 120,00 kPa : - wyniki obliczeń dla ławy szer. 150 cm najbardziej obciążonej: # przyjęte całkowite obciążenie obliczeniowe na ławę : 175,85 kN/m * naprężenia: δ/δdop = 0,97 - wyniki obliczeń dla ławy szer. 100cm najbardziej obciążonej: # przyjęte całkowite obciążenie obliczeniowe na ławę : 113,55 kN/m * naprężenia: δ/δdop = 0,94 Opinia geotechniczna Na podstawie „Dokumentacji Geotechnicznej” opracowanej przez mgr inż. Roberta Chuchro stwierdzono, że pod warstwą nasypu gr. do 1,80m występują piaski pylaste i drobne w stanie zagęszczonymi i średnio zagęszczonym. Poziom wód gruntowych stabilizuje się na poziomie Woda gruntowa do głębokości posadowienia nie występuje. Ustala się geotechniczne warunki posadowienia projektowanego obiektu budowlanego jako proste. Budynek zaliczono do II kategorii geotechnicznej. Uwaga: Dla obliczeń fundamentów przyjęto za bezpieczne naprężenia q=120kPa. W przypadku stwierdzenia stanu gruntów innego od przyjętych w dokumentacji należy wezwać projektanta w celu przeprojektowania fundamentów. W przypadku stwierdzenia wystąpienia nasypów należy je wybrać aż do gruntu nośnego. Przestrzeń pod projektowanym fundamentem wypełnić betonem C8/10. W przypadku napotkania podczas prac ziemnych na obiekty archeologiczne należy je zachować i zgłosić do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie. Dźwig elektryczny - wytyczne technologiczne W budynku zaprojektowano osobowy dźwig elektryczny o udźwigu 630 kg, z kabiną nieprzelotową, dostępny dla osób niepełnosprawnych. Ściany szybu zaprojektowano z cegły silikatowej pełnej kl.15 na zaprawie cem.-wap. M5. Przekątne szybu na całej wysokości muszą być równe. Dopuszczalna odchyłka od pionu dla każdej ze ścian może wynosić od 0 do 20mm. Na żądanych przystankach dźwigu należy pozostawić otwory drzwiowe. Podszybie – odległość od podłogi szybu do progu pierwszego przystanku 1,00 m. Podszybie powinno być wodoodporne. W podszybiu ułożyć terakotę, ściany pomalować farbą chlorokauczukową. W podszybiu powinna znajdować się drabinka umożliwiająca swobodne i bezpieczne zejście oraz gniazdo wtykowe i wyłącznik oświetlenia szybu. Nadszybie – odległość sufitu szybu do progu ostatniego przystanku powinno wynosić min.3,60m. W suficie szybu (płycie żelbetowej) należy zamontować 2 haki montażowe o nośności 10kN każdy. W płycie wykonać dwa otwory wentylacyjne 12x17cm. W szybie powinno być ustawione rusztowanie w formie pomostów o nośności 2,0kN/m2. Pomosty umieścić 20cm poniżej poziomu każdego z przystanków i oprzeć na łatwo demontowanych belkach opartych na ścianach szybu. Na ścianach szybu wykonać tynk cem.-wap. gr.1,5 cm. Ściany gładkie pomalowane farbą nieścieralną. Oświetlenie szybu lampami kanałowymi wg projektu branży elektrycznej. Kabinę windy o wymiarach 1,10x1,40m powinna być przystosowana do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Kabinę należy wyposażyć w poręcze na wysokości 0,9m oraz tablicę przyzywową z oznakowaniem dla osób niewidomych i informacją głosową.Opis rozbiórki budynku przewidzianego do przebudowy Lokalizacja i uwarunkowania zewnętrzne Budynek przeznaczony do częściowej rozbiórki znajduje się na działce nr 5652 (własność Inwestora). Budynek znajduje się bezpośrednio przy granicy z działką nr 4459 (ulica Konopnickiej) i nr 2774/2 (ulica Okulickiego). Do budynku doprowadzono wodę, kanalizację sanitarną, centralne ogrzewanie, instalacje elektryczne. Budynek jest od wielu lat nieużytkowany. Wcześniej budynek był wykorzystywany jako budynek straży pożarnej, później przebudowany na pomieszczenia biurowe, magazynowe i warsztatowe (zaplecze szkoły zawodowej). Opis budynku przewidzianego do przebudowy Budynek na planie wydłużonego prostokąta. Budynek parterowy z poddaszem pod stromym dwuspadowym dachem. Układ konstrukcyjny podłużny. Konstrukcja tradycyjna fundamenty z kamienia i cegły ceramicznej, ściany z cegły ceramicznej, stropy drewniane belkowe, konstrukcja dachu ciesielska płatwiowo-kleszczowa, pokrycie dachu płyt azbestocementowe. Materiały wykończeniowe: posadzki betonowe, podłogi drewniane, stolarka drewniana i stalowa, tynki wapienne. Instalacje: woda, kanalizacja sanitarna, co, instalacje elektryczne. Dane ogólne istniejącego budynku: Powierzchnia zabudowy: ~370 m2 Powierzchnia użytkowa: ~316 m2 Kubatura: ~2000 m3 Sposób przeprowadzenia prac rozbiórkowych Należy ogrodzić teren wokół budynku przewidzianego do częściowej rozbiórki. Ogrodzenie powinno skutecznie zabezpieczyć teren przed dostępem osób postronnych. Należy odciąć media doprowadzone do budynku: wodę, kanalizację sanitarną, cieplik i energię elektryczną. Należy odłączyć wszystkie napowietrzne przyłącza doprowadzone do budynku. Należy zdemontować kraty na oknach, okna i drzwi. Następnie od strony wewnętrznego podwórka rozebrać pokrycie dachu na budynku. Następnie rozebrać konstrukcję dachu, ściany poddasza i strop nad parterem. Następnie rozebrać wszystkie ściany budynku poza częścią ściany od strony ulicy Konopnickiej przewidzianą do ponownego wykorzystania. Rozbiórkę ścian przeprowadzić do głębokości 70cm pod poziomem terenu. Wykopy po rozebranych ścianach zasypać piaskiem, zagęścić i wyrównać. Wszystkich rozbiórek należy dokonać od strony działki Inwestora, od strony wewnętrznego podwórka. Zagospodarowanie materiałów rozbiórkowych W wyniku rozbiórki budynków powstaną odpady, w tym także odpady niebezpieczne wymagające utylizacji. Wykaz odpadów i sposób ich zagospodarowania: Opady mineralne takie jak gruz ceglany, betonowy, skute tynki, glina z sieczką (polepa), szkło i ceramika (szyby okienne) powinny zostać wywiezione na wysypisko śmieci. Elementy metalowe takie jak okna, bramy, konstrukcją stalowa, rynny, rury spustowe należy wywieźć do punktu skupu złomu. Elementy drewniane z konstrukcji stropów, dachu, ścian, okien i drzwi mogą zostać wykorzystane jako drewno opałowe. Odpady niebezpieczne takie jak eternit, papa, tworzywa sztuczne, świetlówki powinny zostać odebrane przez wyspecjalizowane firmy i poddane utylizacji. Opis szczegółowy projektowanego budynku Fundamenty Ławy Projektuje się żelbetowe wylewane z betonu C16/20 (B-20) o wysokości 40cm, zbrojone prętami ze stali A-III, strzemiona ze stali A-0. Zmiana głębokości posadowienia uskokami o wysokości 30cm, zbrojenie wg. rysunku szczegółowego. Pod fundamentami wykonać warstwę chudego betonu C8/10 (B-10) gr. 10cm. W ławach osadzić pręty do połączenia ze zbrojeniem słupów żelbetowych. Pod otworami dodatkowe zbrojenie wg rysunków. Należy zapewnić ciągłość zbrojenia podłużnego ław (pręty łączyć na zakład długości minimum 50cm). Płyta fundamentowa – Fundament pod szyb windy zaprojektowano w formie płyty żelbetowej z betonu B-20 zbrojonej prętami ze stali A-III. Płyta fundamentowa pod urządzenie filtrowentylacyjne gr. 20cm zbrojona dołem i górą siatką prętów φ12 co 15cm. Pod płytą fundamentową wykonać podsypkę stabilizowaną cementem do poziomu posadowienia projektowanych fundamentów. Ścianki fundamentowe projektuje się murowane z bloczków betonowych na zaprawie cementowej (gr. 24cm). Uwaga: 1) W przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia gruntów innych od przyjętych do obliczeń należy skontaktować się z projektantem. 2) Ostatnią warstwę gruntów wybrać ręcznie. 3) W przypadku stwierdzenia wystąpienia nasypów należy je wybrać aż do gruntu nośnego. Przestrzeń pod projektowanym fundamentem wypełnić betonem C8/10. 4) W ławach osadzić osadzić uziomy (do zbrojenia podłużnego przyspawać ocynkowaną bednarkę FeZn min. 20x3mm dł. ok.60cm). Ściany nadziemia Ściany zewnętrzne i wewnętrzne nośne oraz szyb windy gr. 24cm murowane z bloczków silikatowych SILKA 24 kl 15MPa na zaprawie murarskiej. Ścianki działowe gr. 12 cm z gazobetonu na zaprawie cementowo-wapiennej marki 5MPa. Kominy wentylacyjne z pustaków systemowych keramzytobetonowych. Powyżej połaci dachu kominy obmurowane cegłą klinkierową. Na kominach wykonać czapkę betonową gr 8cm z betonu C16/20 (B-20). Przewody wentylacyjne połączyć z pomieszczeniami za pomocą rękawów wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,7mm. Czapki kominiarskie – na kominach wykonać czapki z betonu B-20 gr. 6cm. Obrys czapki musi być większy z każdej strony o 6cm od obrysu komina. Na wsporniku wykonać kapinos. Czapka od góry wykonana ze spadkiem i zatarta na gładko. Słupy, nadproża, podciągi Słupy żelbetowe wylewane z betonu C16/20 (B-20) zbrojone prętami ze stali A-III, strzemiona ze stali A-0. Podciągi żelbetowe zaprojektowano wylewane z betonu C16/20 (B-20) zbrojone prętami ze stali A-III. Nadproża prefabrykowane typu SBN zaprojektowano nad otworami drzwiowymi i okiennymi. Schody Zaprojektowano żelbetowe schody monolityczne z betonu B-20 zbrojona prętami ze stali A-III. Jako okładzinę stopni i biegów gr. 2cm przyjęto płytki gresowe na zaprawie klejowej. Strop nad parterem W części piętrowej nad parterem strop z płyt sprężonych prefabrykowanych gr, 26,5 cm dla dopuszczalnych obciążeń do 6kN/m2. W spoinach pomiędzy wszystkimi płytami kanałowymi należy umieszczać zbrojenie podporowe z pręta Ø12 ze stali A-0. Uzupełnienie w postaci wylewanych płyt żelbetowych gr. 18, 20 i 26,5cm z betonu C16/20 (B-20) zbrojonych stalą A-III. Część płyt żelbetowych wylewanych oparta na stalowych belkach IHEB 240 zatopionych w stropie. Wieńce projektuje się monolityczne z betonu C16/20 (B20) zbrojone prętami ze stali A-III, strzemiona ze stali A-0. Konstrukcja stropodachu Stropodach z płyt sprężonych prefabrykowanych gr. 20cm dla dopuszczalnych obciążeń do 5kN/m2, gr. 26,5cm dla dopuszczalnych obciążeń do 7kN/m2 i gr. 32cm dla dopuszczalnych obciążeń do 5kN/m2. W spoinach pomiędzy wszystkimi płytami kanałowymi należy umieszczać zbrojenie podporowe z pręta Ø12 ze stali A-0. Uzupełnienie w postaci wylewanych płyt żelbetowych gr. 15, 20 i 24cm z betonu C16/20 (B20) zbrojonych stalą A-III. Płyta żelbetowa wylewana nad klatką schodową oparta na stalowej belce IHEB 240 zatopionej w stropie. Płyta żelbetowa wylewana nad sceną oparta na stalowej belce IHEB 300 zatopionej w stropie. Wieńce projektuje się monolityczne z betonu C16/20 (B20) zbrojone prętami ze stali A-III, strzemiona ze stali A-0. Elementy stalowe Belki zatopione w stropach IHEB240 i IHEB300. Schody zewnętrzne Schody zewnętrzne wylewane na ubitym gruzie – płyta żelbetowa gr.12cm z betonu B15 zbrojone siatką prętów ø10 co 15cm. Ścianki ograniczające schody posadowione na głębokości min. 80m poniżej poziomu terenu murowane z bloczków ?wirobetonowych. Wykończenie schodów i podestu - granit płomieniowany. Podłogi i posadzki Podkłady pod posadzki wylewane na gruncie projektuje się z betonu C8/10 (B-10) gr. 10 cm na warstwie ubitej podsypki piaskowo-żwirowej gr. 15-20 cm. Posadzka betonowa gr. 20cm z zatartego na gładko (z utwardzona nawierzchnią) z betonu C16/20 (B-20) siatką z prętów φ10 χο 15x15cm w części diagnostycznej. Posadzka betonowa gr. 15 cm z zatartego na gładko (z utwardzona nawierzchnią) z betonu C16/20 (B-20) zbrojona włóknem rozproszonym w części warsztatowej. Jastrych gr 8cm z betonu C16/20 (B-20) zbrojonego siatką na warstwie izolacji termicznych w pozostałych pomieszczeniach na parterze. Jastrych gr 4cm zbrojony siatką na warstwie izolacji termicznych w pomieszczeniach na piętrze. Posadzka z gresu gr. mimum12mm (antypoślizgowy i mrozoodporny) na zaprawie klejowej w łazienkach, komunikacji parteru, komunikacji piętra w części socjalnej. Klasa ścieralności V. Posadzka z wykładziny PCV w płytkach z cokolikiem z wykładziny w szatniach, komunikacji przy sali na piętrze, zapleczu, pokojach. Parametry wykładziny: - heterogeniczna wykładzina PVC w panelach z wysokiej jakości PVC, - dodatkowe zabezpieczenie powłoką ochronną (warstwą poliuretanu) PUR, - klasa użytkowa EN 685 – 33/42, - grubość warstwy użytkowej EN 429 – min. 0,55 mm, - grubość całkowita EN 428 – min. 2,2 mm, - reakcja na ogień EN 13501 – Bfls1, - odporność na kółka EN 425 – bardzo dobra, - klasa antypoślizgowości EN 13846 zał. C, DIN 51130 – R10, - pozostałość wgniecenia EN 433 - ≤ 0,04 mm, - klasa ścieralności EN 660-1 - grupa T, - wykładzina wzmocniona siatką z włókna szklanego EN 434, - tłumienie odgłosów uderzeniowych EN ISO 717-2 – 5dB, - posiadanie deklarację zgodności ze znakiem CE, EN 14041, Dodatkowo zabezpieczenie bakteriostatyczne (jony srebra). Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe Izolację poziomą na ławach z dwóch warstw papy asfaltowej zgrzewanej. Dodatkową izolację poziomą ścian projektuje się w poziomie izolacji poziomej posadzki (rzędna -0,15, -0,20, -0,12m. Izolację w poziomie izolacji posadzki połączyć z izolacją posadzki i izolacją pionową ścian. Izolacja pionowa na ścianach zewnętrznych {ocieplonych polistyrenem} do wysokości 50 cm nad projektowanym terenem z masy hydroizolująco-klejącej na ścianach wyrapowanych na gładko zaprawą cementową (wyżej wymienionego środka użyć także do przyklejenia ocieplenia z polistyrenu). Izolacja posadzki w pomieszczeniach na piętrze budynku - 2 x folia PCV. Izolacja przeciwwodna w pomieszczeniach mokrych izolacja mineralna systemowa (pod płytkami podłogowymi i ściennymi). Paroizolacja - w stropie nad pietrem wykonać paroizolację z folii PCV. Izolacja dachu – 2 papa termozgrzewalna z gwarancją na pokrycie na minimum 15 lat. Izolacje termiczne i akustyczne Izolację posadzki na gruncie wykonać ze styropianu gr. 12cm. Uwaga: W warstwie izolacji projektuje się przeprowadzenie rur c.o., c.w. i z.w. (wg projektu instalacji sanitarnych). Izolacja posadzki na stropie styropian gr 6cm. Izolacja ściany zewnętrznej od strony ulicy Konopnickiej gr. 10 cm z polistyrenu ekstrudowanego i gr. 12cm ze styropianu od wewnątrz pomieszczeń. Izolacja pozostałych ścian zewnętrznych ze styropianu gr. 16 cm. Izolacja ścian zewnętrznych do rzędnej +0,20 z polistyrenu ekstrudowanego gr. 10 cm. Izolacja dachu styropian 20 cm, na styropianie warstwa kształtująca spadek z keramzytu gr. 5-30 cm. Tynki wewnętrzne, malowanie. Tynk wewnętrzny cementowo - wapienny kat. III z gipsowaniem. Glazura i malowanie: Płytki glazurowane, szkliwione na wysokość 2,20 m (wysokość ościeżnicy drzwi) w sanitariatach, łazienkach i pomieszczeniach gospodarczych. W biurze oraz pomieszczeniach socjalnym przy zlewach i umywalkach wykonać fartuch z płytek. Malowanie ścian w pomieszczeniach warsztatowych, technicznych i komunikacji w części warsztatowej i zapleczu szatniowym lamperia na wysokość 2,2m. Wiatrołap, hol wejściowy, klatka schodowa i komunikacja prowadząca do sali wielofunkcyjnej tapety natryskowe. Pozostałe ściany i sufity malowane farbami emulsyjnymi. W części wysokiej sufit z płyt akustycznych 60x60 cm. Parametry sufitu: - płyty 60x60 cm, - białe, fakturowane, - krawędź płyty typu E, - ruszt widoczny. W suficie osadzić oprawy wbudowane wg projektu instalacji oraz przewidzieć miejsce na montaż ewentualnej konstrukcji rzutnika Parametry konstrukcji windy do rzutnika: - opuszczanie automatyczne sterowane pilotem, - maksymalna wysokość łącznie z rzutnikiem i sufitem 40cm. Parapety Parapety wewnętrzne - płyty laminowane szer. 40cm, z przysłoną 40mm w kolorze białym. Parapety zewnętrzne -blacha powlekana. Lekkie ścianki działowe W sanitariatach ścianki działowe do sanitariatów z płyty laminowanej wykonane indywidualnie. Stolarka i ślusarka Stolarka okienna PCV biała szklona szkłem termoizolacyjnym (U < 1,1 dla całego okna) wg zestawienia. Okna wyposażyć w nawietrzaki osadzone w ramie. Świetliki dachowe stałe doświetlające klatkę schodową (U < 1,1 dla całego świetlika). Drzwi wewnętrzne stalowe z płytą drzwiową o gr. 45mm z 2-stronną przylgą, blacha gr. min. 0,9mm, wypełnienie z wełny mineralnej i stalowe wzmocnienie – w części diagnostycznej i warsztatowej. Stolarka drzwiowa – w części socjalnej i dydaktycznej drzwi wewnętrzne laminowane z płyty wiórowej o izolacyjności akustycznej 32dB, rama skrzydła z tarcicy, wypełnienie płyty wiórowe ułożone warstwowo, poszycie z płyty HDF, okleina CPL gr. 0,7mm, drewnopodobna. Ościeżnice drewniane pełne dla ścianek o grubości do 12cm i stałe z jednostronnymi listwami dla grubszych ścian. Ślusarka aluminiowa występuje w obiekcie w formie drzwi wejściowych. Ślusarka wykonana indywidualnie wg zestawienia szklona szkłem bezpiecznym. Drzwi zewnętrzne wykonać z profili „ciepłych”, Mocowanie poprzez łączniki systemowe. Drzwi zewnętrzne wyposażyć w samozamykacze, oraz po dwa zamki wielozapadkowe. Bramy wjazdowe – brama segmentowe ocieplone, przeszklone z napędem elektrycznym. Uwaga: Przy wszystkich projektowanych indywidualnie drzwiach i oknach przed zamówieniem nakłada się na Wykonawcę obowiązek ustalenia dokładnych wymiarów okien i drzwi w trakcie realizacji na podstawie obmiarów z natury. Elementy ślusarskie Pochwyty klatek schodowych wykonać dwustronnie. Pochwyty przyścienne, balustrady schodów klatki schodowej przy windzie i pochylni oraz słupki balustrad wykonać z rury stalowej nierdzewnej ø50 mm. Wypełnienie balustrady schodów poziome z rur ø25 ze stali nierdzewnej. Prześwit pomiędzy wypełnieniem balustrady maksymalnie co 120 mm. Minimalna wysokość balustrady 1,10 m. Balustrada w klatce technicznej stalowa, malowana proszkowo. Wykończenie zewnętrzne budynku Cokół - tynk mozaikowy lub okładzina z płytek klinkierowych . Ściany zewnętrzne - tynk silikonowy. Opaska betonowa szerokości 0,60m wokół budynku, chodnik i podesty z kostki betonowej - w kolorze szarym. Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem z tynkiem akrylowym, partie ściany wykończone płytką klinkierową. Wycieraczki zewnętrzne stalowe ocynkowane, wewnętrzne maty chłonne. Rynny, rury spustowe, obróbki blacharskie Obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe, stalowe ocynkowane, malowane proszkowo. Zabezpieczenie antykorozyjne i przeciwogniowe Elementy stalowe Cynkowane ogniowo. Alternatywa malowanie antykorozyjne (należy oczyścić do 2 stopnia czystości i wykonać zabezpieczenie antykorozyjne poprzez malowanie: 2-krotnie farbą tlenkową i dwukrotnie farbą nawierzchniowa ogólnego stosowania). Łączna grubość warstw farby powinna wynosić minimum 150 µm). Elementy żelbetowe Otulina zbrojenia dla ław fundamentowych gr. 5cm, dla pozostałych elementów monolitycznych gr. 2cm, oraz tynk cementowo - wapienny gr. min 1cm. UWAGI: Obliczenia statyczne znajdują się w egzemplarzu archiwalnym projektu (u projektanta). Podczas betonowania elementów konstrukcyjnych należy zastosować wymagane Technologicznie przerwy. Elementy konstrukcyjne żelbetowe mogą być obciążone nie wcześniej niż po 21 dniach od daty jej wykonania. 2. Materiały z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania wykonawca przekaże zamawiającemu. W zależności od specyfiki materiału, należy ułożyć go na paletach bądź zapakować oraz przewieźć i rozładować na wskazane przez zamawiającego miejsce w odległości do 15 km. 3. W trakcie wykonywania robót budowlanych wykonawca zapewni sobie dostawę wody, energii elektrycznej oraz odbiór odpadów i ścieków. 4. Wykonawca prowadził będzie dokumentację audiowizualną z wykonywania robót budowlanych w odstępach tygodniowych w formie zdjęć cyfrowych. Zdjęcia powinny być szczegółowo opisane (z automatycznym datownikiem) i zarchiwizowane w formacie cyfrowym (nośnik DVD lub CD – w ilości 2 egz.). 5. Wykonawca, na żądanie zamawiającego i w terminie przez niego wskazanym, udostępni teren budowy, w tym budynki, w celu dostawy i montażu ich wyposażenia przez osoby trzecie, z którymi wykonawca będzie w tym celu współpracował. 6. Istniejącą sieć ciepłowniczą przewidzianą do przebudowy oraz projektowane przyłącze ciepłownicze należy wykonać poza sezonem grzewczym. 7. Przedmiot zamówienia, z wyłączeniem czynności kierownika budowy lub kierownika robót oraz czynności związanych z uzyskaniem w imieniu zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu, będzie wykonywany wyłącznie przez osoby zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w zdaniu pierwszym, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w zdaniu pierwszym oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, zamawiający określił we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. 8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres zamówienia został określony za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik nr 1 do SIWZ. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w załączniku nr 7 do SIWZ (wzór umowy).

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2018-08-17

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: zamawiający wymaga aby wykonawcy posiadali środki finansowe lub zdolność kredytową w łącznej kwocie, co najmniej 500.000,00 zł,
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Zdolność zawodowa - zamawiający wymaga aby wykonawcy nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali (zakończyli; rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej), co najmniej dwie roboty budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane polegające na budowie lub przebudowie obiektu budowlanego o powierzchni użytkowej co najmniej 300 m2 obejmujące swoim zakresem roboty w branży konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej oraz zagospodarowanie terenu, o wartości co najmniej 1.000.000,00 zł (brutto) każda robota budowlana. 2. Zdolność techniczna - zamawiający wymaga aby wykonawcy dysponowali, co najmniej: - jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz doświadczenie w kierowaniu, co najmniej jedną robotą budowlaną spełniającą warunek opisany w pkt. 1, - jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, - jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, - jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, - jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa. Zamawiający dopuszcza uprawnienia budowlane w powyższych zakresach: - wydane obywatelowi państwa członkowskiego, posiadającego kwalifikacje zawodowe inżyniera budownictwa, który prowadzi zgodnie z prawem działalność w zakresie tego zawodu w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim i ma prawo do tymczasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu inżyniera budownictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (świadczenia usług transgranicznych), bez konieczności uznawania kwalifikacji zawodowych, lub uprawnienia uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. 2) Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 1.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji finansowej zamawiający żąda informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. 2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności zawodowej zamawiający żąda wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. 3. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej zamawiający żąda wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wypełniony i podpisany formularz oferty (zamawiający zaleca wykorzystanie załącznika nr 2 do SIWZ; oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23 ustawy, tj. grupy kapitanowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (zamawiający zaleca wykorzystanie załącznika nr 3 do SIWZ) - składane przez wykonawcę w termie 3 dni od dnia zamieszczania na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, tj. informacji dotyczącej kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 50.000,00 zł. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący numer rachunku bankowego zamawiającego: 81 1020 2847 0000 1102 0063 5847 z dopiskiem: „Wadium – zamówienie na roboty budowlane polegające na modernizacji, rozbudowie, przebudowie i nadbudowie obiektów budowlanych zamawiającego w ramach projektu pn. „Modernizacja, rozbudowa, przebudowa, nadbudowa ii zmiana funkcji obiektów położonych przy ul. Bankowej 13 z przeznaczeniem na Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu”. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz należy złożyć łącznie z ofertą, może być w oddzielnej kopercie.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

okres rękojmi

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) Zmiana terminu wykonywania przedmiotu Umowy: a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznym, odbiegającymi od typowych, uniemożliwiającymi wykonywanie robót budowlanych – fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez Zamawiającego, b) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie robót budowlanych przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, c) zmiany spowodowane działaniem siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na wykonywanie przedmiotu Umowy, d) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, e) zmiany spowodowane odmiennymi od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych warunkami geologicznymi, ale istotnymi dla wykonywania przedmiotu Umowy, f) zmiany spowodowane odmiennymi, ale istotnymi dla wykonywania przedmiotu Umowy, od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych warunków terenowych, w szczególności istnienie niezinwen¬taryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych, g) zmiany spowodowane wystąpieniem zamówień dodatkowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, których wykonanie będzie miało wpływ na termin wykonania przedmiotu Umowy. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 1, termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż okres trwania tych okoliczności. 2) Pozostałe zmiany: a) rezygnacja przez Zamawiającego z wykonywania części przedmiotu Umowy (odstąpienie od części Umowy) – w takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone (z uwzględnieniem postanowień kosztorysu ofertowego), przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z Umowy planowanymi świadczeniami, b) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami – w takim przypadku zmiany w Umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-09-11, godzina: 10:15,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

Dół formularza

Początek formularza

Dół formularza

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 25.08.2017.16.53.24_ogA_oszenie_o_zamA_wieniu_577966-N-2017_z_dnia_2017-08-25_r..pdf 2017-08-25 16:53:24 21,3MB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 25.08.2017.16.54.07_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-08-25 16:54:07 21,5MB 47 razy
2 zal_nr_1_do_siwz.zip Po terminie otwarcia ofert 2017-08-25 16:58:29 470,1MB 55 razy
3 25.08.2017.16.58.40_Zal._nr_2_do_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-08-25 16:58:40 88KB 45 razy
4 25.08.2017.16.58.49_Zal._nr_3_do_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-08-25 16:58:49 88KB 44 razy
5 25.08.2017.16.58.59_Zal._nr_4_do_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-08-25 16:58:59 878,5KB 33 razy
6 25.08.2017.16.59.14_Zal._nr_5_do_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-08-25 16:59:14 883,5KB 34 razy
7 25.08.2017.16.59.24_Zal._nr_6_do_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-08-25 16:59:24 880,5KB 32 razy
8 25.08.2017.16.59.35_Zal._nr_7_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-08-25 16:59:35 9,2MB 40 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 05.09.2017.19.39.20_IZ.272.25.2017_zmiana_SIWZ_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-05 19:39:20 747,9KB
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 05.09.2017.19.23.38_ogA_oszenie_o_zmianie_ogA_oszenia_nr_50023836-N-2017_z_dnia_05.09.2017_r..pdf 2017-09-05 19:23:38 610,4KB
Wynik postępowania
1 20.09.2017.08.22.36_IZ.272.25.2017_zawiadomienie.pdf 2017-09-20 08:22:36 602,6KB
Informacja z otwarcia ofert
1 18.09.2017.13.38.33_IZ.272.25.2017_informacja_z_otwarcia_ofert.pdf 2017-09-18 13:38:33 665,8KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Sobczak 25-08-2017 16:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Sobczak 25-08-2017
Ostatnia aktualizacja: Kamila Sobczak 20-09-2017 08:22