herb BIP - Starostwo Powiatowe w Wałczu

www.powiatwalecki.pl

Roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 2309Z na odcinku Karsibór - w kierunku drogi wojewódzkiej nr 163 (m. Kłębowiec) w km 0+000 ÷ 0+998 - UNIEWAŻNIENIE

Ogłoszenie nr 67383 - 2017 z dnia 2017-04-14 r.

Wałcz:

Roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 2309Z na odcinku Karsibór - w kierunku drogi wojewódzkiej nr 163 (m. Kłębowiec) w km 0+000 ÷ 0+998


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak


Nazwa projektu lub programu
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wałecki, krajowy numer identyfikacyjny 57079953300000, ul. ul. Dąbrowskiego  17, 78600   Wałcz, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 67 250 84 51, e-mail k.sobczak@powiatwalecki.pl, faks 672 589 010.
Adres strony internetowej (URL): www.powiatwalecki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

tak
http://www.bip.powiatwalecki.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak
http://www.bip.powiatwalecki.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 ora 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Powiat Wałecki (Starostwo Powiatowe w Wałczu), ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz (Punkt bsługi Interesanta)


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 2309Z na odcinku Karsibór - w kierunku drogi wojewódzkiej nr 163 (m. Kłębowiec) w km 0+000 ÷ 0+998
Numer referencyjny: IR.272.8.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie


II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 2309Z na odcinku Karsibór - w kierunku drogi wojewódzkiej nr 163 (m. Kłębowiec) w km 0+000 ÷ 0+998. Zaprojektowano przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 2309Z do następujących parametrów: - klasa drogi - L; - kategoria ruchu - KR 2; - szerokość jezdni - 5,0m - szerokość pobocza - 2x0,75m. Projekt przewiduje wykonanie nakładki bitumicznej na istniejącej nawierzchni bez jej poszerzania. Na istniejącej nawierzchni wykonana zostanie warstwa wyrównawcza profilu 125kg/m2. Następnie wykonana będzie warstwa przeciwspękaniowa - zbrojenie z siatki. Nawierzchnię drogi projektuje się z warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 5cm. Nawierzchnia zjazdów z betonu asfaltowego. Sytuacyjnie i wysokościowo projektowaną przebudowę odcinka drogi dowiązano do dróg istniejących i przyległych obiektów. Spadki poprzeczne jezdni zaprojektowano daszkowe i jednostronne 2,0% - 3% , natomiast spadki podłużne od 0,21% do 7,38%. Droga posiada 5 łuków poziomych o promieniach od R=69,55m do R=250,0m. Nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów. Projektuje się wyrównanie obustronnych poboczy gruntowych (2x0,75m). Przepust zostanie wymieniony na nowy z rury betonowej ?50cm. Zostaną wykonane nowe ścianki czołowe. Konstrukcja nawierzchni: Nawierzchnia drogi - nakładka na istniejącej nawierzchni;- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5cm; - siatka przeciwspękaniowa - wyrównanie profilu masą - warstwa wyrównawcza 125kg/m2; - istniejąca nawierzchnia bitumiczna. Zjazdy: - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5cm; - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5cm; - podbudowa z betonu C8/10 gr. 12cm; - warstwa odcinająca z piasku gr. 15cm Odwodnienie: Wody opadowe z drogi zostaną odprowadzone powierzchniowo po terenie. Oznakowanie: nie planuje się zmian oznakowania pionowego i poziomego. Technologia robót:roboty ziemne wykonywać mechanicznie, zwracając szczególną uwagę na zagęszczenie podłoża co będzie mieć wpływ na nośność nawierzchni. Współczynnik zagęszczenia podłoża Is= 1,00. Roboty ziemne wykonywać ze szczególną ostrożnością, wykonując próbne przekopy, gdyż nie wyklucza się istnienia innych urządzeń podziemnych nie zaznaczonych na planie. Nadmiar ziemi z wykopów do wywozu wg wskazań Inwestora. Wykonawca ma obowiązek właściwego wytyczenia drogi jak na projekcie zagospodarowania terenu. Technologia i sposób wykonania robót zasadniczych, zgodnie ze specyfikacjami technicznymi (ST) na wykonanie poszczególnych rodzajów robót. Zagadnienia bhp i zalecenia ogólne: wszelkie prace należy prowadzić pod stałym nadzorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje budowlane. Przy prowadzeniu prac obowiązują wszystkie przepisy BHP dotyczące robót budowlanych. Wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi normami. Teren prac budowlanych powinien zostać oznakowany i zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych w szczególności dzieci. Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy dokładnie zapoznać się z całą dokumentacją projektową oraz wszelkimi uzgodnieniami i dokumentami formalno prawnymi. W razie wątpliwości proszę zwracać się do autora opracowania. Wszelkie zmiany materiałowe i techniczno-funkcjonalne wymagają uzyskania zgody projektanta w ramach nadzoru autorskiego. Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać wymagane aprobaty techniczne i świadectwa dopuszczenia. Oddziaływanie inwestycji: projektowane obiekty nie będą oddziaływały szkodliwie na środowisko naturalne. Inwestycja nie zalicza się do mogących znacząco oddziaływać na środowisko i nie wiąże się z wytwarzaniem odpadów szkodliwych dla środowiska. Projektowane zamierzenie nie spowoduje zagrożeń dla higieny i zdrowia użytkowników i ich otoczenia. Bilans terenu:droga powiatowa nr 2309Z; Powierzchnia drogi do przebudowy - 4989,20m?; Powierzchnia zjazdów do przebudowy - 41,80m?; Powierzchnia ogółem 5030,80m?. 2.Przedmiot zamówienia, z wyłączeniem czynności kierownika budowy lub kierownika robót, będzie wykonywany wyłącznie przez osoby zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w zdaniu pierwszym, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w zdaniu pierwszym oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, zamawiający określił we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres zamówienia został określony za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik nr 1 do SIWZ. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w załączniku nr 6 do SIWZ (wzór umowy).

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 14/07/2017


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający wymaga aby wykonawcy posiadali środki finansowe lub zdolność kredytową w łącznej kwocie, co najmniej 400.000,00 zł
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający wymaga aby wykonawcy nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali (zakończyli; rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej), co najmniej dwie roboty budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane polegające na budowie lub przebudowie drogi, o wartości co najmniej 600.000,00 zł (brutto) każda.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) Zamawiający żąda oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 1.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji finansowej zamawiający żąda informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. 2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności zawodowej zamawiający żąda wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wypełniony i podpisany formularz oferty (zamawiający zaleca wykorzystanie załącznika nr 2 do SIWZ; oświadczenie o przynalezności albo braku przynalezności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23 ustawy, tj. grupy kapitanowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (zamawiający zaleca wykorzystanie załącznika nr 3 do SIWZ) - składane przez wykonawcę w termie 3 dni od dnia zamieszczania na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, tj. informacji dotyczącej kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak,
Informacja na temat wadium
Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 15.000,00 zł. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący numer rachunku bankowego zamawiającego: 81 1020 2847 0000 1102 0063 5847 z dopiskiem: „Wadium - zamówienie na roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 2309Z na odcinku Karsibór - w kierunku drogi wojewódzkiej nr 163 (m. Kłębowiec) w km 0+000 ÷ 0+998”. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz należy złożyć łącznie z ofertą, może być w oddzielnej kopercie.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

 

 


Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60

okres rękojmi

40


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

 

 


Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej,z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1)Zmiana terminu wykonywania przedmiotu Umowy: a)zmiany spowodowane warunkami atmosferycznym, odbiegającymi od typowych, uniemożliwiającymi wykonywanie robót budowlanych - fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez Zamawiającego, b)zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie robót budowlanych przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, c)zmiany spowodowane działaniem siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na wykonywanie przedmiotu Umowy, d)zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, e)zmiany spowodowane odmiennymi od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych warunkami geologicznymi, ale istotnymi dla wykonywania przedmiotu Umowy, f)zmiany spowodowane odmiennymi, ale istotnymi dla wykonywania przedmiotu Umowy, od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych warunków terenowych, w szczególności istnienie niezinwen?taryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych, g)zmiany spowodowane wystąpieniem zamówień dodatkowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, których wykonanie będzie miało wpływ na termin wykonania przedmiotu Umowy. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 1, termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż okres trwania tych okoliczności. 2)Pozostałe zmiany: a)rezygnacja przez Zamawiającego z wykonywania części przedmiotu Umowy (odstąpienie od części Umowy) - w takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone (z uwzględnieniem postanowień kosztorysu ofertowego), przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z Umowy planowanymi świadczeniami, b)kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami - w takim przypadku zmiany w Umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 04/05/2017, godzina: 10:15,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 14.04.2017.15.14.17_IR.272.8.2017_ogA_oszenie_o_zamA_wieniu.pdf 2017-04-14 15:14:17 6,9MB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 14.04.2017.15.14.46_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-04-14 15:14:46 10,2MB 106 razy
2 14.04.2017.15.16.20_zal_1_nr_do_SIWZ.zip Po terminie otwarcia ofert 2017-04-14 15:16:20 8,9MB 112 razy
3 14.04.2017.15.16.37_Zal._nr_2_do_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-04-14 15:16:37 10KB 93 razy
4 14.04.2017.15.16.46_Zal._nr_3_do_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-04-14 15:16:46 10KB 89 razy
5 14.04.2017.15.16.53_Zal._nr_4_do_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-04-14 15:16:53 90,5KB 90 razy
6 14.04.2017.15.17.01_Zal._nr_5_do_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-04-14 15:17:01 16KB 90 razy
7 14.04.2017.15.17.08_Zal._nr_6_do_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-04-14 15:17:08 277,5KB 99 razy
Wynik postępowania
1 04.05.2017.14.48.49_7._IR.272.8.2017_uniewaA_nienie_postepowania.pdf 2017-05-04 14:48:49 642,5KB
Informacja z otwarcia ofert
1 04.05.2017.11.54.02_IR.272.8.2017_informacja_z_otwarcia_ofert.pdf 2017-05-04 11:54:02 660,4KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Sobczak 14-04-2017 15:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Sobczak 14-04-2017
Ostatnia aktualizacja: Kamila Sobczak 05-05-2017 15:25