herb BIP - Starostwo Powiatowe w Wałczu

www.powiatwalecki.pl

Roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 2301Z na odcinku Rzeczyca-Wrzosy-droga wojewódzka nr 177 w km 7 +350 ÷ 11 + 333,60

Ogłoszenie nr 22505 - 2017 z dnia 2017-02-09 r.

Wałcz: Roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 2301Z na odcinku Rzeczyca - Wrzosy - droga wojewódzka nr 177 w km 7 +350 ÷ 11 + 333,60
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak


Nazwa projektu lub programu
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wałecki, krajowy numer identyfikacyjny 57079953300000, ul. ul. Dąbrowskiego  17, 78600   Wałcz, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 67 250 84 51, e-mail k.sobczak@powiatwalecki.pl, faks 672 589 010.
Adres strony internetowej (URL): www.powiatwalecki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

tak
http://www.bip.powiatwalecki.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak
http://www.bip.powiatwalecki.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Praw pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Powiat Wałecki, ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz (Punkt Obsługi Interesanta)


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 2301Z na odcinku Rzeczyca - Wrzosy - droga wojewódzka nr 177 w km 7 +350 ÷ 11 + 333,60
Numer referencyjny: IR.272.2.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie


II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 2301Z na odcinku Rzeczyca - Wrzosy - droga wojewódzka nr 177 w km 7 +350 ÷ 11+ 333,60.Zaprojektowano przebudowę odcinka drogi powiatowej o następujących parametrach: - klasa drogi - Z; - kategoria ruchu - KR 3; - szerokość jezdni - 5,50m ; - szerokość pobocza - 2x1,0m; - chodnik jednostronny szer. 1,50m. Projekt przewiduje poszerzenie istniejącej nawierzchni drogi do 5,50m. Poszerzenie od strony południowej, od km 10+400 od strony południowej oraz na szer. 0,20m-0,30m od strony północnej dla wyrównania krawędzi jezdni. Nawierzchnię na poszerzeniu drogi projektuje się z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa naturalnego i warstwie odsączającej z piasku. Nawierzchnia na całości drogi z betonu asfaltowego gr. 5,0cm. Poszerzenie na połączeniu z istniejącą nawierzchnią zazbroić geosiatką szer. 1,0m. W m. Rzeczyca projektuje się odcinkami nowy chodnik, w m. Wrzosy planuje się remont chodnika istniejącego. Nawierzchnię chodnika projektuje się z kostki betonowej gr. 6,0 cm na podsypce cementowo-piaskowej. W m. Wrzosy istniejąca nawierzchnia chodnika wraz z krawężnikami w całości do wymiany. Na odcinku w km 7+798 do 7+910 szerokość nawierzchni wyniesie 4,50m, brak możliwości poszerzenia z uwagi na istniejącą zabudowę. Na łuku poziomym przy wierzchołku W-13 poszerzenie jezdni do 6,90m.Chodniki szerokości 1,50m po stronie północno-wschodniej w km 7+ 404 do 8+110 i po stronie południowo-zachodniej w km 7+591 do 7+658m o szerokości 1,50m. Chodnik ograniczony krawężnikiem ulicznym 15x30cm oraz miejscami obrzeżem 8x30cm. Krawężnik wystający 12 cm, na zjazdach wtopiony 3 cm. Zjazdy publiczne i indywidualne poza miejscowościami o nawierzchni z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa naturalnego. Zjazdy indywidualne do gospodarstw i posesji - w obrębie miejscowości Rzeczyca i Wrzosy zaprojektowano z kostki betonowej gr. 8,0cm na podbudowie z kruszywa naturalnego. Sytuacyjnie i wysokościowo projektowaną przebudowę odcinka drogi dowiązano do dróg istniejących i przyległych obiektów. Spadki poprzeczne ulicy zaprojektowano daszkowe i jednostronne 2,0%, natomiast spadki podłużne od 0,1 do 3,97 %. Przewiduje się wycinkę krzewów oraz 38 sztuk drzew liściastych kolidujących z projektowaną przebudową. Pozostałe drzewa w ilości 56szt. przewidziano do kompleksowego prześwietlenia korony z uwzględnieniem skrajni pionowej. Istniejące rowy wymagają odmulenia i profilowania. Roboty ziemne wykonywać spycharkami, zwracając szczególną uwagę na zagęszczenie podłoża co będzie mieć wpływ na nośność nawierzchni. Roboty ziemne wykonywać ze szczególną ostrożnością , wykonując próbne przekopy gdyż nie wyklucza się istnienia urządzeń podziemnych oraz uzbrojenia innego niż widoczne na mapie. Nadmiar ziemi z wykopów do wywozu. Konstrukcja nawierzchni: Droga - poszerzenie w km 7+500-8+200, 9+300-10+700 beton asfaltowy warstwa ścieralna gr. 5 cm beton asfaltowy warstwa wiążąca gr. 6 cm kruszywo naturalne gr. 23 cm wzmocnione podłoże - gruntocement 5MPa gr. 10cm warstwa odcinająca z piasku gr. 15 cm podłoże istniejące. Droga - poszerzenie na pozostałym odcinku beton asfaltowy warstwa ścieralna gr. 5 cm beton asfaltowy warstwa wiążąca gr. 6 cm kruszywo naturalne gr. 23 cm warstwa odcinająca z piasku gr. 15 cm podłoże istniejące. Zjazdy indywidualne kostka betonowa grubości 8 cm podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 4 cm kruszywo naturalne gr. 12 cm warstwa odcinająca z piasku gr. 15 cm podłoże istniejące. Zjazdy publiczne w km 7+500-8+200, 9+300-10+700 beton asfaltowy warstwa ścieralna gr. 5 cm beton asfaltowy warstwa wiążąca gr. 6 cm kruszywo naturalne gr. 23 cm wzmocnione podłoże - gruntocement 5MPa gr. 10cm warstwa odcinająca z piasku gr. 15 cm podłoże istniejące. Zjazdy publiczne na pozostałym odcinku beton asfaltowy warstwa ścieralna gr. 5 cm beton asfaltowy warstwa wiążąca gr. 6 cm kruszywo naturalne gr. 23 cm warstwa odcinająca z piasku gr. 15 cm podłoże istniejące. Chodniki kostka betonowa gr. 6 cm podsypka cem.- piaskowa gr. 5 cm podsypka piaskowa gr. 5 cm. Krawężniki, oporniki: - projektuje się krawężnik betonowy uliczny o wym. 15x30x100cm i 15x22x100cm na ławie betonowej (B-15), - obrzeże betonowe 8 x 30cm na podsypce cementowo-piaskowej oraz ławie betonowej z oporem (ścieżka rowerowa) Odwodnienie: Wody opadowe z drogi zostaną odprowadzone powierzchniowo po terenie do rowów przydrożnych.Organizacja ruchu Projektowane zmiany w stałej organizacji ruchu związane są z budową chodników a co za tym idzie zapewnieniem bezpieczeństwa pieszych.. Stąd też potrzeba: - oznaczenia przejść dla pieszych - projektowane znaki D-6, P-10, P-14, - oznaczenie zwężeń jezdni - projektowane znaki A-12a, A12-c. Istniejące oznakowanie pionowe pozostawić bez zmian.Bilans terenu: Powierzchnia przebudowy ogółem - 25 054,38m2 w tym: - powierzchnia drogi do przebudowy - 22 187,94m2 - powierzchnia zjazdów z kostki 533,60m2 - powierzchnia zjazdów z bet. asfalt. 692,16m2 - powierzchnia chodników 1 640,68m2. 2.Przedmiot zamówienia, z wyłączeniem czynności kierownika budowy lub kierownika robót, będzie wykonywany wyłącznie przez osoby zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w zdaniu pierwszym, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w zdaniu pierwszym oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, zamawiający określił we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres zamówienia został określony za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik nr 1 do SIWZ. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w załączniku nr 5 do SIWZ (wzór umowy).

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 20/07/2017


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający wymaga aby wykonawcy posiadali środki finansowe lub zdolność kredytową w łącznej kwocie, co najmniej 2.800.000,00 zł
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający wymaga aby wykonawcy nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali (zakończyli; rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej), co najmniej dwie roboty budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane polegające na budowie lub przebudowie drogi, o wartości co najmniej 3.000.000,00 zł (brutto) każda.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokument, o którym mowa w pkt 1 i 2, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 1 i 2.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji finansowej zamawiający żąda informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. 2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności zawodowej zamawiający żąda wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wypełniony i podpisany formularz oferty (zamawiający zaleca wykorzystanie załącznika nr 2 do SIWZ, oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, tj. grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (zamawiający zaleca wykorzystanie załącznika nr 3 do SIWZ - oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak,
Informacja na temat wadium
Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 60.000,00 zł. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący numer rachunku bankowego zamawiającego: 81 1020 2847 0000 1102 0063 5847 z dopiskiem: „Wadium - zamówienie na roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 2301Z na odcinku Rzeczyca - Wrzosy - droga wojewódzka nr 177 w km 7 +350 ÷ 11 + 333,60”. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz należy złożyć łącznie z ofertą, może być w oddzielnej kopercie.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

 

 


Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60

okres rękojmi

40


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

 

 


Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej,z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1)Zmiana terminu wykonywania przedmiotu Umowy: a)zmiany spowodowane warunkami atmosferycznym, odbiegającymi od typowych, uniemożliwiającymi wykonywanie robót budowlanych - fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez Zamawiającego, b)zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie robót budowlanych przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, c)zmiany spowodowane działaniem siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na wykonywanie przedmiotu Umowy, d)zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, e)zmiany spowodowane odmiennymi od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych warunkami geologicznymi, ale istotnymi dla wykonywania przedmiotu Umowy, f)zmiany spowodowane odmiennymi, ale istotnymi dla wykonywania przedmiotu Umowy, od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych warunków terenowych, w szczególności istnienie niezinwen?taryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych,g)zmiany spowodowane wystąpieniem zamówień dodatkowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, których wykonanie będzie miało wpływ na termin wykonania przedmiotu Umowy. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 1, termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż okres trwania tych okoliczności. 2)Pozostałe zmiany: a)rezygnacja przez Zamawiającego z wykonywania części przedmiotu Umowy (odstąpienie od części Umowy) - w takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone(z uwzględnieniem postanowień kosztorysu ofertowego), przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z Umowy planowanymi świadczeniami,b)kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami - w takim przypadku zmiany w Umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 24/02/2017, godzina: 10:15,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 09.02.2017.12.19.03_ogA_oszenie_o_zamA_wieniu.pdf 2017-02-09 12:19:03 4,2MB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 09.02.2017.12.19.21_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-02-09 12:19:21 6,0MB 133 razy
2 09.02.2017.13.03.57_Zal._nr_1_do_SIWZ_01_dokumentacja_geotechniczna.zip Po terminie otwarcia ofert 2017-02-09 13:03:57 6,3MB 117 razy
3 09.02.2017.13.05.28_Zal._nr_1_do_SIWZ_02_wypis_z_rejestru_gruntA_w.zip Po terminie otwarcia ofert 2017-02-09 13:05:28 856,2KB 129 razy
4 09.02.2017.13.05.48_Zal._nr_1_do_SIWZ_03_wycinka_drzew-decyzja.zip Po terminie otwarcia ofert 2017-02-09 13:05:48 1,0MB 117 razy
5 09.02.2017.13.06.43_Zal._nr_1_do_SIWZ_04_zgA_oszenie_robA_t_budowlanych.zip Po terminie otwarcia ofert 2017-02-09 13:06:43 1,1MB 106 razy
6 09.02.2017.13.12.16_Zal._nr_1_do_SIWZ_05_01_projekt_budowlany_czesc_opisowa.zip Po terminie otwarcia ofert 2017-02-09 13:12:16 1,1MB 120 razy
7 09.02.2017.13.22.34_Zal._nr_1_do_SIWZ_05_02_projektu_budowlany_rys.zip Po terminie otwarcia ofert 2017-02-09 13:22:35 31,1MB 131 razy
8 09.02.2017.13.22.53_Zal._nr_1_do_SIWZ_05_03_projekt_budowlany_rys.zip Po terminie otwarcia ofert 2017-02-09 13:22:53 14,1MB 119 razy
9 09.02.2017.13.23.10_Zal._nr_1_do_SIWZ_06_projekt_staA_ej_organizacji_ruchu.zip Po terminie otwarcia ofert 2017-02-09 13:23:10 15,4MB 109 razy
10 09.02.2017.13.23.28_Zal._nr_1_do_SIWZ_07_przedmiar.zip Po terminie otwarcia ofert 2017-02-09 13:23:28 202,3KB 183 razy
11 09.02.2017.13.23.59_Zal._nr_1_do_SIWZ_08_STWIOR.zip Po terminie otwarcia ofert 2017-02-09 13:23:59 2,0MB 152 razy
12 09.02.2017.13.24.18_Zal._nr_2_do_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-02-09 13:24:18 11KB 118 razy
13 09.02.2017.13.24.27_Zal._nr_3_do_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-02-09 13:24:27 283,5KB 110 razy
14 09.02.2017.13.24.39_Zal._nr_4_do_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-02-09 13:24:39 11KB 111 razy
15 09.02.2017.13.24.47_Zal._nr_5_do_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-02-09 13:24:47 39KB 117 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 16.02.2017.10.18.41_IR.272.2.2017_WyjaA_nienia_do_SIWZ_16_02_2017.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-02-16 10:18:41 2,8MB
2 21.02.2017.13.15.52_IR.272.2.2017_WyjaA_nienia_do_SIWZ_21_02_2017.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-02-21 13:15:53 2,1MB
3 22.02.2017.11.07.07_IR.272.2.2017_WyjaA_nienia_do_SIWZ_22_02_2017.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-02-22 11:07:07 1,2MB
4 22.02.2017.11.07.17_zal_do_wyajA_nieA__z_dnia_22_02_2012301Z_SST_Zabezpieczenie_geosiatkA_-1_(2).pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-02-22 11:07:17 2,4MB
Wynik postępowania
1 15.03.2017.11.14.13_IR.272.2.2017_informacja_o_wyborze_oferty_najk.pdf 2017-03-15 11:14:13 1,4MB
Udzielenie zamówienia
1 24.03.2017.13.36.19_ogA_oszenie_o_udzieleniu_zamA_wienia.pdf 2017-03-24 13:36:19 2,7MB
Informacja z otwarcia ofert
1 24.02.2017.12.27.56_IR.272.2.2017_informacja_z_otwarcia_ofert.pdf 2017-02-24 12:27:56 1,6MB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Sobczak 09-02-2017 12:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Sobczak 09-02-2017
Ostatnia aktualizacja: Kamila Sobczak 24-03-2017 13:36