herb BIP - Starostwo Powiatowe w Wałczu

www.powiatwalecki.pl

Wałecka Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

 

Dz.U./S S169

 

02/09/2016

303603-2016-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED:http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:303603-2016:TEXT:PL:HTML

 

Polska-Wałcz: Elektryczność

2016/S 169-303603

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy

Powiat Wałecki

ul. Dąbrowskiego 17

Wałcz

78-600

PolskaOsoba do kontaktów: Kamila Sobczak

Tel.: +48 672508430

E-mail: k.sobczak@powiatwalecki.pl

Faks: +48 672589010

Kod NUTS: PL411

Adresy internetowe:

Główny adres: www.powiatwalecki.pl

I.1) Nazwa i adresy

Geotermia Czarnków sp. z o.o.

os. Parkowe 27

Czarnków 64-700

Polska

E-mail: geotermia_czarnkow@inetia.eu

Kod NUTS: PL411

Adresy internetowe:

Główny adres: http://geotermiaczarnkow.pl/

I.1) Nazwa i adresy

Gmina Czarnków

Rybaki 3

Czarnków64-700

Polska

E-mail: urzad@czarnkowgmina.pl

Kod NUTS: PL411

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.czarnkowgmina.pl/

I.1) Nazwa i adresy

Gmina Miasta Czarnków

pl. Wolności 6

Czarnków

64-700

Polska

E-mail: sekretariat@czarnkow.pl

Kod NUTS: PL411

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.czarnkow.pl/

I.1) Nazwa i adresy

Miejska Kanalizacja i Wodociągi sp. z o.o. w Czarnkowie

Gdańska 48

Czarnków

64-700

Polska

E-mail: mkiw_czarnkow@poczta.onet.pl

Kod NUTS: PL411

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.mkiw.pl

I.1) Nazwa i adresy

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

Rybaki 3

Czrnków

64-700

Polska

E-mail: powiat@pct.bipst.pl

Kod NUTS: PL411

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.czarnkowsko-trzcianecki.pl/

I.1) Nazwa i adresy

Gmina Drawsko

Powstańców Wielkopolskich 121

Drawsko

64-733

Polska

E-mail: komunalka@gminadrawsko.pl

Kod NUTS: PL411

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.gminadrawsko.pl/

I.1) Nazwa i adresy

Gmina Krzyż Wielkopolski

Wojska Polskiego 14

Krzyż Wielkopolski

64-761

Polska

E-mail: um_krzyz@pro.onet.pl

Kod NUTS: PL411

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.krzyz.pl/

I.1) Nazwa i adresy

Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa sp. z o.o.

Mickiewicza 58A

Krzyż Wielkopolski

64-761

Polska

E-mail: zwkic@data.pl

Kod NUTS: PL411

Adresy internetowe:

Główny adres: http://zwkic.pl/

I.1) Nazwa i adresy

Gmina Lipka

Kościuszki 28

Lipka

77-420

Polska

E-mail: gmina@lipka.pnet.pl

Kod NUTS: PL411

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.gminalipka.pl/

I.1) Nazwa i adresy

Gmina Lubasz

Bolesława Chrobrego 37

Lubasz

64-720

Polska

E-mail: lubasz@wokiss.pl

Kod NUTS: PL411

Adresy internetowe:

Główny adres: http://lubasz.pl/

I.1) Nazwa i adresy

Gmina i Miasto Mirosławiec

Wolności 37

Mirosławiec

78-650

Polska

E-mail: urzad@miroslawiec.pl

Kod NUTS: PL411

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.miroslawiec.pl/

I.1) Nazwa i adresy

Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mirosławcu

Wolnosci 37

Mirosławiec

78-650

Polska

E-mail: urzad@miroslawiec.pl

Kod NUTS: PL411

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.zecwik.miroslawiec.pl/

I.1) Nazwa i adresy

Gmina Połajewo

Obornicka 6a

Połajewo

64-710

Polska

E-mail: ug@polajewo.pl

Kod NUTS: PL411

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.polajewo.pl/

I.1) Nazwa i adresy

Gmina Wałcz

ul. Dąbrowskiego 8

Wałcz

78-600

Polska

E-mail: walcz@walcz.ug.gov.pl

Kod NUTS: PL411

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.walcz.ug.gov.pl/

I.1) Nazwa i adresy

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu

Bydgoska 50

Wałcz

78-600

Polska

E-mail: pawel@pwsz.eu

Kod NUTS: PL411

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.pwsz.eu/

I.1) Nazwa i adresy

Gmina Wieleń

Kościuszki 34

Wieleń

64-730

Polska

E-mail: sekretariat@wielen.pl

Kod NUTS: PL411

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.wielen.pl/

I.1) Nazwa i adresy

Gmina Wierzchowo

Długa 29

Wierzchowo

78-530

Polska

E-mail: wierzchowo@wierzchowo.pl

Kod NUTS: PL422

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.wierzchowo.pl/

I.1) Nazwa i adresy

Gmina Wyrzysk

Bydgoska 29

Wyrzysk

89-300

Polska

E-mail: urzad@wyrzysk.pl

Kod NUTS: PL411

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.wyrzysk.pl/

I.1) Nazwa i adresy

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wyrzysku sp. z o.o.

Podgórna 1A

Wyrzysk

89-300

Polska

E-mail: wodkanwy@pi.onet.pl

Kod NUTS: PL411

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.pwikwyrzysk.pl/

I.1) Nazwa i adresy

Miasto i Gmina Wysoka

Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21

Wysoka

89-320

Polska

E-mail: office@gminawysoka.pl

Kod NUTS: PL411

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.gminawysoka.pl/

I.1) Nazwa i adresy

Gmina Białośliwie

Księdza Kordeckiego 1

Białośliwie

89-340

Polska

E-mail: sekretariat@bialosliwie.net

Kod NUTS: PL411

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bialosliwie.net/

I.2) Wspólne zamówienie

W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie podadresem: http://bip.powiatwalecki.pl/

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:

Powiat Wałecki

Dąbrowskiego 17

Wałcz

Polska

E-mail: k.sobczak@powiatwalecki.pl Faks: +48 672589010

Kod NUTS: PL411

Adresy internetowe:

Główny adres: www.powiatwalecki.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Wałecka Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

II.1.2) Główny kod CPV

09310000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej o łącznym szacowanym wolumenie 15.931,49 MWhdo 1673 punktów poboru - wykonawca winien uwzględnić wahanie poboru energii elektrycznej na poziomie(+/-)10 %.

Przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej o określonych, zgodnie z obowiązującymi przepisami,standardach jakościowych - ustawa Prawo energetyczne, Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia04.05.2007 w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

Usługi dystrybucyjne będą świadczone na podstawie odrębnych umów zawartych pomiędzy zamawiającymi(odbiorcami) a operatorem systemu dystrybucyjnego.

Wykonawca, w oparciu o udzielone Pełnomocnictwo, zobowiązany będzie do zgłoszenia w imieniu własnym izamawiających (odbiorców/płatników) umów sprzedaży energii elektrycznej właściwemu OSD.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów

Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

09310000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL411

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Powiat Wałecki, Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki.

II.2.4) Opis zamówienia:

1. Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 1091 szt.

2. Szczegółowy opis punktów poboru Zamawiający zamieścił w Załączniku nr 1a do SIWZ.

3. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy: 11.649,49 MWh, z tego:

Strefa I - 6.708,10 MWh, Strefa II - 4.413,54 MWh, Strefa III - 527,85 MWh

Powyższe dane mają charakter orientacyjny. Wykonawca winien uwzględnić wahanie poboru energiielektrycznej (+/-)10 %.

4. Dostawy odbywać się będą w terminie od 1.1.2017 do 31.12.2017 z zastrzeżeniem, że szczegóły dotycząceterminów dostaw w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru opisano w Załączniku nr 1a kolumna„Okres dostaw”.

5. Warunkiem rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej we wskazanym (w odniesieniu do poszczególnychpunktów poboru) terminie jest pozytywne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy, posiadanieprzez odbiorcę/płatnika ważnej umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej oraz skutecznerozwiązanie/wygaśnięcie dotychczas obowiązujących umów na sprzedaż energii elektrycznej/umówkompleksowych.

6. W Załączniku nr 1a w kolumnie „Zmiana sprzedawcy” wskazano w odniesieniu, do których punktów poboruzmiana sprzedawcy nastąpi po raz pierwszy, a w odniesieniu do których po raz kolejny. W przypadku punktówpoboru, w których nastąpił już rozdział umów na sprzedażową i dystrybucyjną (kolejna zmiana sprzedawcy),zamawiający (odbiorcy/płatnicy) posiadają umowy dystrybucyjne.

7. Obowiązujące obecnie umowy wygasną lub ulegną rozwiązaniu ze skutkiem na dzień poprzedzającyplanowaną datę rozpoczęcia dostaw (kolumna „Okres dostaw”). Obowiązek wypowiedzenia umów leży postronie zamawiających (Odbiorców).

8. W przypadku, gdy na dzień zawarcia umowy sprzedaży energii elektrycznej, zamawiający (odbiorcy/płatnicy)nie będą posiadali ważnych umów dystrybucji energii elektrycznej lub w przypadku, gdy w trakcie trwaniaumowy nastąpi zmiana po stronie odbiorcy, wykonawca zobowiązany będzie do złożenia wniosków o zawarcieumów dystrybucyjnych oraz do podpisania umów w imieniu i na rzecz zamawiających (odbiorców/płatników)lub złożenia w imieniu zamawiających (odbiorców/płatników) oświadczenia o zgodzie na zawarcie umówdystrybucyjnych z Operatorem (zgodnie z treścią IRiESD Operatora), na co wykonawcy udzielone zostanąstosowne Pełnomocnictwa.

9. W odniesieniu do wszystkich punktów poboru zamawiający (płatnicy/odbiorcy) posiadają status odbiorcy,wobec czego przysługuje im uprawnienie do zakupu energii od wybranego przez siebie sprzedawcy /art. 4j ust 1ustawy prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r./.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 01/01/2017

Koniec: 31/12/2017

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

1. Układy pomiarowe z grupą taryfową B są dostosowane do zmiany sprzedawcy

2. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania zawarte zostaną 23 umowy.

3. Dostawa energii elektrycznej następować będzie w okresie od 1.1.2017 do 31.12.2017 z zastrzeżeniem, żeszczegóły dotyczące okresu dostaw do poszczególnych punktów poboru opisano w Załączniku nr 1a do SIWZ,kolumna „Okres dostaw”.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego

Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

09310000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL411

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Powiat Wałecki, Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki.

II.2.4) Opis zamówienia:

1. Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 582 szt.

2. Szczegółowy opis punktów poboru Zamawiający zamieścił w Załączniku nr 1b do SIWZ.

3. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy 4.282,00 MWh, z tego:

Strefa I - 3.869,45 MWh, Strefa II - 412,55 MWh

Powyższe dane mają charakter orientacyjny. Wykonawca winien uwzględnić wahanie poboru energiielektrycznej na poziomie (+/-)10 %.

4. Dostawy odbywać się będą w terminie od 1.1.2017 do 31.12.2017 z zastrzeżeniem, że szczegóły dotycząceterminów dostaw w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru opisano w Załączniku nr 1b kolumna„Okres dostaw”.

5. Warunkiem rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej we wskazanym (w odniesieniu do poszczególnychpunktów poboru) terminie jest pozytywne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy, posiadanieprzez odbiorcę/płatnika ważnej umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej oraz skutecznerozwiązanie/wygaśnięcie dotychczas obowiązujących umów na sprzedaż energii elektrycznej/umówkompleksowych:

6. W Załączniku nr 1b w kolumnie „Zmiana sprzedawcy” wskazano w odniesieniu, do których punktów poboruzmiana sprzedawcy nastąpi po raz pierwszy, a w odniesieniu do których po raz kolejny. W przypadku punktówpoboru, w których nastąpił już rozdział umów na sprzedażową i dystrybucyjną (kolejna zmiana sprzedawcy),zamawiający (odbiorcy/płatnicy) posiadają umowy dystrybucyjne.

7. Obowiązujące obecnie umowy wygasną lub ulegną rozwiązaniu ze skutkiem na dzień poprzedzającyplanowaną datę rozpoczęcia dostaw (kolumna „Okres dostaw”). Obowiązek wypowiedzenia umów leży postronie zamawiających (Odbiorców).

8. W przypadku, gdy na dzień zawarcia umowy sprzedaży energii elektrycznej, zamawiający (odbiorcy/płatnicy)nie będą posiadali ważnych umów dystrybucji energii elektrycznej lub w przypadku, gdy w trakcie trwaniaumowy nastąpi zmiana po stronie odbiorcy, wykonawca zobowiązany będzie do złożenia wniosków o zawarcieumów dystrybucyjnych oraz do podpisania umów w imieniu i na rzecz zamawiających (odbiorców/płatników)lub złożenia w imieniu zamawiających (odbiorców/płatników) oświadczenia o zgodzie na zawarcie umówdystrybucyjnych z Operatorem (zgodnie z treścią IRiESD Operatora), na co wykonawcy udzielone zostanąstosowne Pełnomocnictwa.

9. W odniesieniu do wszystkich punktów poboru zamawiający (płatnicy/odbiorcy) posiadają status odbiorcy,wobec czego przysługuje im uprawnienie do zakupu energii od wybranego przez siebie sprzedawcy /art. 4j ust 1ustawy prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 01/01/2017

Koniec: 31/12/2017

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania zawartych zostanie 11 umów.

Dostawa energii elektrycznej następować będzie w okresie od 1.1.2017 do 31.12.2017 z zastrzeżeniem, żeszczegóły dotyczące okresu dostaw do poszczególnych punktów poboru opisano w Załączniku nr 1b do SIWZ,kolumna „Okres dostaw”.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestruzawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) Nie podlegają wykluczeniu: Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania o udzieleniezamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz wykonawca nie może podlegać wykluczeniu zpostępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1), 2) i 8) ustawy Pzp.

2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu, które zostały określone przez zamawiającego w ogłoszeniu ozamówieniu oraz w SIWZ.

Część I i część II zamówienia

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu wzakresie:

1) Posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczejw zakresie obrotu energią elektryczną. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca posiadaważną Koncesję na obrót energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej

3) Zdolności technicznej lub zawodowej

2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Każdy z nich oddzielnie musi spełniać warunki udziału w postępowaniu w zakresie Uprawnień doprowadzenia określonej działalności zawodowej, tj. każdy z nich musi posiadać ważną koncesję na obrótenergią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,

2) Łącznie muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu zakresie Sytuacji ekonomicznej lub finansowej orazZdolności technicznej lub zawodowej.

3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na zasadzie spełnienia/ niespełnienia, w oparciu o złożone przez wykonawcę oświadczenia i dokumenty.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczeniawykonawca złoży wymagane przez zamawiającego oświadczenia oraz dokumenty opisane szczegółowo wSpecyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wraz z ofertą wykonawca złoży aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie o spełnianiu warunkówudziału w postępowaniu oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w formie jednolitego dokumentuzamówienia.

Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią art. 24aa ustawy Pzp w pierwszej kolejności dokona oceny ofert,a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlegawykluczeniu oraz czy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli wykonawca, o którym mowaw zdaniu pierwszym uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający zbada, czy wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert, nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Część I zamówienia - Wykonawca zobowiązany jest wykazać posiadanie środków finansowych lub zdolnościkredytowej w kwocie nie mniejszej niż 250.000,00 złotych (słownie złotych dwieście pięćdziesiąt tysięcy 00/100).

Część II zamówienia - Wykonawca zobowiązany jest wykazać posiadanie środków finansowych lub zdolnościkredytowej w kwocie nie mniejszej 90.000,00 złotych (słownie złotych dziewięćdziesiąt tysięcy 00/100).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Część I zamówienia

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznejlub finansowej wykonawca złoży: Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowejpotwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w okresie niewcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert w kwocie nie mniejszej niż 250.000,00 PLN(słownie złotych dwieście pięćdziesiąt tysięcy 00/100).

Część II zamówienia

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznejlub finansowej wykonawca złoży: Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowejpotwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w okresie niewcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert w kwocie nie mniejszej niż 90.000,00 PLN(słownie złotych dziewięćdziesiąt tysięcy 00/100).

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lubekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposóbpotwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Część I zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest wykazać wykonanie lub wykonywanie w sposób należyty w okresie ostatnichtrzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tymokresie:

a) co najmniej 4 (czterech) dostaw energii elektrycznej o wolumenie nie mniejszym niż 1.000 MWh (jedentysiąc) każda

oraz

b) dostaw energii elektrycznej do co najmniej 500 (pięciuset) punktów poboru, przy czym zamawiający niewskazuje w ramach ilu umów/kontraktów dostawy do wymaganej ilości punktów poboru zostały (są) wykonane(wykonywane).

Część II zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest wykazać wykonanie lub wykonywanie w sposób należyty w okresie ostatnichtrzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tymokresie

a) co najmniej 2 (dwie) dostawy energii elektrycznej o wolumenie nie mniejszym niż 1.000 MWh (jeden tysiąc)każda.

oraz

b) dostaw energii elektrycznej do co najmniej 200 (dwustu) punktów poboru, przy czym zamawiający niewskazuje w ramach ilu umów/kontraktów dostawy do wymaganej ilości punktów poboru zostały (są) wykonane(wykonywane).

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościachtechnicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie odcharakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lubzawodowej wykonawca złoży:

Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń ciągłych lub okresowych również wykonywanych, wokresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jestkrótszy, to w tym okresie, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 (część A - dotyczy I część zamówienia / częśćB- dotyczy II część zamówienia) do SIWZ wraz z dowodami określającymi, czy dostawy te zostały wykonane(są wykonywane) należycie. Dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie dostaw są referencje bądź innedokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeńokresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterzewykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeńokresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należytewykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albowniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji zamówienia opisane zostały w Istotnych postanowieniach umowy.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 12/10/2016

Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 09/12/2016

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Data: 12/10/2016

Czas lokalny: 10:15

Miejsce:

Starostwo Powiatowe w Wałczu, ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz, pokój 206, sala narad.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, wktórym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium:

1) Część I zamówienia - Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 58.000,00 PLN (słownie złotych pięćdziesiąt osiem tysięcy00/100).

2) Część II zamówienia - Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 20.000,00 PLN (słownie złotych dwadzieścia tysięcy00/100).

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert pod rygorem odrzucenia Ofert.

3. W przypadku ubiegania się przez Wykonawcę o dwie części zamówienia, zobowiązany jest on do wniesieniawadium na każdą część odrębnie

4. Wadium może zostać wniesione w jednej lub kilku z poniższych form:

1) Pieniądzu - wadium zostanie uznane za wpłacone w terminie, jedynie pod warunkiem, że pieniądze znajdąsię na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Dowód wniesienia wadium powinien byćzałączony do oferty.

2) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym.

3) Gwarancjach bankowych.

4) Gwarancjach ubezpieczeniowych.

5) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy

z dnia 09 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r., poz.1804 ze zm.).

5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy numer 81 1020 2847 0000 1102 00635847 z dopiskiem: Wadium - Dostawa energii elektrycznej Część I zamówienia i/lub Część II zamówienia.

6. Wadium wnoszone w formie gwarancji winno zawierać w swej treści nieodwołalne i bezwarunkowezobowiązanie się do zapłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie, bez konieczności dołączania jakichkolwiekdokumentów na wypadek gdyby wykonawca jakichkolwiek dokumentów na wypadek gdyby wykonawca:

1) W odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jegostronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1ustawy Pzp, oświadczenia o który mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybraniaoferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej,

2) Odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

3) Zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

7. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na zadanie Część I zamówienia i/lub jedną ofertę na zadanie Część II zamówienia wg wzoru Formularza oferty stanowiącego Załącznik nr 2.

8. Ceny jednostkowe podane przez wykonawcę powinny uwzględniać zysk wykonawcy, oraz wszystkie inne koszty (w tym opłaty handlowe) związane z realizacją przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej Specyfikacji, jak również możliwe odchyłki wielkości poboru energii elektrycznej

9. Ceny jednostkowe brutto za 1 MWh podane przez Wykonawcę pozostaną przez cały okres realizacji umowy niezmienne, z zastrzeżeniem zapisów § 17 Istotne postanowienia umowy - Załącznik nr 6 do SIWZ.

10. Szczegóły dotyczące warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentów i oświadczeń wymaganych przez zamawiającego opisane zostały w SIWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

Warszawa

Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) űródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień PublicznychWarszawaPolska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

31/08/2016

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 02.09.2016.14.49.39_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 2016-09-02 14:49:39 218,1KB
2 15.09.2016.19.07.41_OGLOSZENIE_SPROSTOWANIE.pdf 2016-09-15 19:07:41 149,1KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 02.09.2016.14.51.09_SIWZ_WALECKA.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-09-02 14:51:09 3,0MB 71 razy
2 02.09.2016.14.51.29_WALECKA_zal_1a.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-09-02 14:51:29 2,1MB 55 razy
3 02.09.2016.14.51.47_WALECKA_zal_1a.xls Po terminie otwarcia ofert 2016-09-02 14:51:47 513,5KB 32 razy
4 02.09.2016.14.52.50_WALECKA_zal_1b.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-09-02 14:52:50 1,1MB 39 razy
5 02.09.2016.14.53.01_WALECKA_zal_1b.xls Po terminie otwarcia ofert 2016-09-02 14:53:01 27KB 33 razy
6 02.09.2016.14.53.26_WALECKA_zal_2_formularz.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-09-02 14:53:26 88,5KB 43 razy
7 02.09.2016.14.53.44_WALECKA_zal_3_wykaz_dostaw.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-09-02 14:53:44 79,5KB 37 razy
8 02.09.2016.14.54.09_WALECKA_zal_4_grupa_kapitalowa.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-09-02 14:54:09 44,5KB 33 razy
9 02.09.2016.14.54.41_WALECKA_zal_5_obowiazek_podatkowy.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-09-02 14:54:41 52KB 35 razy
10 02.09.2016.14.55.10_WALECKA_zal_6_ipu.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-09-02 14:55:10 17KB 52 razy
11 02.09.2016.14.55.40_WALECKA_zal_7_tabela.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-09-02 14:55:40 142,9KB 39 razy
12 02.09.2016.14.55.53_WALECKA_zal_8_pelnomocnictwo.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-09-02 14:55:53 42KB 33 razy
13 02.09.2016.14.56.04_WALECKA_zal_9_Gmina_Wielen_dane_do_faktur.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-09-02 14:56:04 302,2KB 78 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 12.09.2016.13.36.04_WYJASNIENIA_SIWZ_01.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-09-12 13:36:04 478,2KB
2 15.09.2016.19.07.58_ZMIANA_SIWZ_INFORMACJA.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-09-15 19:07:58 48,8KB
3 15.09.2016.19.08.20_WALECKA_SIWZ_ZMIANA.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-09-15 19:08:20 3,0MB
4 15.09.2016.19.08.46_WALECKA_zal_1b_ZMIANA.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-09-15 19:08:46 1,2MB
5 15.09.2016.19.09.02_WALECKA_zal_1b_ZMIANA.xls Po terminie otwarcia ofert 2016-09-15 19:09:02 300,5KB
6 15.09.2016.19.09.17_WALECKA_zal_2_formularz_ZMIANA.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-09-15 19:09:17 89KB
Wynik postępowania
1 02.11.2016.13.30.06_IR.272.1.4.2016_zawiadomienie_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej.pdf 2016-11-02 13:30:06 161,3KB
Udzielenie zamówienia
1 01.12.2016.21.47.27_IR.272.1.4.2016_ogA_oszenie_o_udzieleniu_zamA_wienia.pdf 2016-12-01 21:47:27 211,2KB
Informacja z otwarcia ofert
1 12.10.2016.10.51.59_informacja_z_otwaria_ofert.pdf 2016-10-12 10:51:59 726,6KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Sobczak 02-09-2016 14:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Sobczak 02-09-2016
Ostatnia aktualizacja: Kamila Sobczak 01-12-2016 21:47