Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Wałczu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dostawa i instalacja (montaż) sprzętu dla działu montaż i demontaż krawiectwo Zakładu Aktywności Zawodowej

 

Oznaczenie sprawy: AG.272.48.2018

Wałcz, dnia 9 listopada 2018 roku

 

ZAMAWIAJĄCY ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA POD NAZWĄ

(zapytanie ofertowe)

Dostawa i instalacja (montaż) sprzętu dla działu montaż i demontaż – krawiectwo Zakładu Aktywności Zawodowej w ramach projektu pn. „Przebudowa, rozbudowa, adaptacja oraz wyposażenie kompleksu budynków położonych przy ul. Wroniej 38 w Wałczu wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na Zakład Aktywności Zawodowej” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9.Infrastruktura publiczna, Działanie 9.2. Infrastruktura społeczna oraz projektu pn.: „NASZE RÓWNE SZANSE W SZKOLENIU I ZATRUDNIENIU – aktywna integracja Mieszkanek i Mieszkańców Powiatu Wałeckiego prowadząca do zatrudnienia w Zakładzie Aktywności Zawodowej” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno – zawodowej.

  1. Opis przedmiotu zamówienia: opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

rodzaj zamówienia: dostawa

Miejsce dostawy wyposażenia znajduje się w nowo powstającym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Powiecie Wałeckim, działka nr 391/1 i 391/2, obręb ewidencyjny 0001 m. Wałcz, ul. Wronia 38.

Kody CPV: 42000000-6 Maszyny przemysłowe

42712000-0 Maszyny do przędzenia wyrobów włókienniczych

42715000-1 Maszyny do szycia

19435100-5 Nici do szycia

39227000-9 Igły krawieckie i igły dziewiarskie, i naparstki

39241130-3 Noże specjalistyczne

42652000-1 ręczne narzędzia elektromechaniczne

44512000-2 Różne narzędzia ręczne

  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
  2. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 29 listopada 2018 roku
  3. Przy wyborze oferty, zamawiający będzie kierował się kryterium:

cena – 80%

okres rękojmi za wady sprzętu – 20%

4.1. Kryterium cenowe:

Punkty za cenę będą obliczone wg wzoru:

 

                               Najniższa cena oferty

                                podlegającej ocenie

Liczba punktów = --------------------------------------- x 80

                               Cena oferty badanej

Maksymalna ilość punktów: 80

Punkty będą liczone do dwóch miejsc po przecinku.

4.2. Kryterium okres rękojmi za wady sprzętu:

Podany okres rękojmi za wady powinien zawierać się w przedziale od 2 do 5 lat włącznie. Do jego określenia należy używać pełnych lat, a wskazana wartość winna być liczbą całkowitą. Nieokreślenie okresu rękojmi potraktowane zostanie jako zaoferowanie go na okres 2 lat. Określenie okresu rękojmi za wady na mniej niż 2 lata potraktowane zostanie jako złożenie oferty nieodpowiadającej treści zapytania ofertowego. Określenie okresu rękojmi za wady na więcej niż 5 lat potraktowane zostanie, w celu oceny oferty, jako zaoferowanie go na okres 5 lat.

Kryterium okres rękojmi:

1) za dwuletni okres rękojmi– 17 pkt.;

2) za trzyletni okres rękojmi - 18 pkt.;

3) za czteroletni okres rękojmi - 19 pkt.;

4) za pięcioletni okres rękojmi – 20 pkt.;

  1. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

1) Formularz oferty wg załączonego wzoru – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

2) Wykaz sprzętu – zaleca się wykorzystanie załącznika nr 4 do zapytania cenowego

  1. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena powinna zawierać:

1) wartość dostawy określoną w oparciu o przedmiot zamówienia;

2) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT;

3) cena podana przez wykonawcę za dostawę jest obowiązująca przez okres trwania umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w tym okresie.

  1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą oraz spełniającą wszystkie wymagane warunki.
  1. Opis sposobu przygotowania oferty:

należy ją złożyć w zamkniętej kopercie na adres: Starostwo Powiatowe w Wałczu, ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz, z dopiskiem zapytanie ofertowe na „Dostawę i instalacja (montaż) sprzętu dla działu montaż i demontaż – krawiectwo Zakładu Aktywności Zawodowej”.

Cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

  1. Miejsce i termin złożenia oferty:

ofertę należy złożyć w terminie do dnia 19 listopada 2018 r. do godz. 12:00 w siedzibie zamawiającego, Starostwo Powiatowe w Wałczu, ul. Dąbrowskiego 17, 78 – 600 Wałcz.

Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie wykonawcy zwrócona bez otwierania.

  1. Miejsce i termin otwarcia oferty:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 19 listopada 2018 r. , o godz. 12:15 w siedzibie zamawiającego, III piętro, pok. Nr 305.

  1. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami jest:

w zakresie przedmiotu zamówienia – Kamila Sobczak, telefon: 67 250 84 31,e-mail: k.sobczak@powiatwalecki.pl

w zakresie procedury - Magdalena Krawczyk, telefon: 67 250 84 59,e-mail: m.krawczyk@powiatwalecki.pl

  1. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.
  2. Pozostałe postanowienia:

13.1 odrzuci ofertę, jeżeli:

 1. jej treść nie odpowiada treści ogłoszenia o zamówieniu, z zastrzeżeniem ust. 3;
 2. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 3. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 2;
 4. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

13.2 Jeżeli zaoferowana cena wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na wykonawcy. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

13.3 W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający może poprawić w ofercie:

 1. oczywiste omyłki pisarskie;
 2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
 3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z warunkami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

13.4 Ogłoszenie o zamówieniu może być w każdym czasie zmienione. Zamawiający może w każdym czasie unieważnić postępowanie.

13.5 Zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
  1. Informacja o ochronie danych osobowych.

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), informujemy, że w przypadku złożenia oferty dane osobowe wykonawców będą chronione:

 1. Administratorem danych osobowych jest: Starosta Wałecki z siedzibą w Wałczu, ul. Dąbrowskiego 17.
 2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO):

Tel.: 67-250-84-29, e-mail: zk@powiatwalecki.pl.

 1. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
 2. Podane dane nie będą przetwarzane w innych celach, niż w związku z prowadzonym zapytaniem ofertowym oraz realizacją projektu pn. „Przebudowa, rozbudowa, adaptacja oraz wyposażenie kompleksu budynków położonych przy ul. Wroniej 38 w Wałczu wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na Zakład Aktywności Zawodowej” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9.Infrastruktura publiczna, Działanie 9.2. Infrastruktura społeczna oraz projektu pn.: „NASZE RÓWNE SZANSE W SZKOLENIU I ZATRUDNIENIU – aktywna integracja Mieszkanek i Mieszkańców Powiatu Wałeckiego prowadząca do zatrudnienia w Zakładzie Aktywności Zawodowej” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne Działanie 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej”.
 3. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa oraz Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPZP.07.02.00-32-K009/17-00 z dnia 9 października 2017 r., która została przekazana pismem IZ.272.36.2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. oraz w ramach umowy o dofinansowanie RPZP.09.02.00-32-0014/16-00 z dnia 23 marca 2017 r., której kserokopię przekazuję wraz z pismem.

 

 

Podpisy osób upoważnionych

Bogdan Wankiewicz                                       Jolanta Wegner

STAROSTA                                                        WICESTAROSTA

 

Załączniki:

- załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia,

- załącznik nr 2 – formularz oferty,

- załącznik nr 3 – wzór umowy,

- załącznik nr 4 – wykaz sprzętu

Oznaczenie sprawy: AG.272.48.2018

Wałcz, dnia 15 listopada 2018 roku

 

Modyfikacja treści zapytania ofertowego na

Dostawę i instalację (montaż) sprzętu dla działu montaż i demontaż – krawiectwo Zakładu Aktywności Zawodowej”.

 

Zawiadamia się, że Zamawiający modyfikuje treść zapytania w zakresie terminu wykonywania zamówienia na Dostawę i instalację (montaż) sprzętu dla działu montaż i demontaż – krawiectwo Zakładu Aktywności Zawodowej”.

 

Modyfikacja dotyczy terminu wykonania zamówienia do dnia 29 listopada 2018 r. wymagany/pożądany w zakresie sprzętu opisanego w pozycjach 1, 2, 4, 5, 9-19 załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, a do dnia 11 grudnia 2018 r. wymagany/pożądany w zakresie sprzętu opisanego w pozycjach 3, 6, 7, 8 załącznika nr 1 do zapytania ofertowego.

 

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje również treść załącznika nr 3 do zapytania ofertowego (Wzór Umowy).

 

Modyfikacja wiąże Wykonawców z chwilą upublicznienia na stronie internetowej Zamawiającego.

 

                                                        Bogdan Wankiewicz                              Jolanta Wegner

 

                                                             STAROSTA                                            WICESTAROSTA

 

 

Powiat Wałecki

Oznaczenie sprawy: AG.272.48.2018

Wałcz, dnia 20 listopada 2018 roku

 

                                                                     Banaszczyk Maszyny Szwalnicze

                                                                     ul. Scaleniowa 1

                                                                     93-438 Łódź

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Zawiadamia się, że w postępowaniu na „Dostawę i instalację (montaż) sprzętu dla działu montaż i demontaż - krawiectwo Zakładu Aktywności Zawodowej”, została wybrana niżej wymieniona oferta.

Dane wybranej oferty:

Oferta oznaczona nr 2 złożona przez: Banaszczyk Maszyny Szwalnicze, ul. Scaleniowa 1, 93-438 Łódź

Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia: 79.923,66 zł brutto, okres rękojmi 3 lata

Zestawienie punktacji przyznanej ofercie:

Lp.

WYKONAWCA

 

Cena brutto za przedmiot zamówienia

Kryterium 80% cena, uzyskane punkty

Kryterium 20% okres rękojmi, / uzyskane punkty

Łączna liczba punktów

1.

BMD Polska s.c.

ul. Kamieniarska 48

30-364 Kraków

92.104,74 zł

brutto

 

 

69,42 pkt

 

2 lata /

17,00 pkt

86,42 pkt

 

 

 

 

2.

Banaszczyk Maszyny Szwalnicze, ul. Scaleniowa 1 93-438 Łódź

 

79.923,66 zł

brutto

 

80,00 pkt

 

3 lata /

18,00 pkt

 

98,00 pkt

 

 

Uzasadnienie:

 1. oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w postępowaniu. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała najwyższą ilość punktów. Oferta najkorzystniejsza.

 

 

Bogdan Wankiewicz                        Jolanta Wegner

 

                                                    STAROSTA                              WICESTAROSTA

Do wiadomości:

 1. Adresat
 2. strona internetowa, www.bip.powiatwalecki.pl
 3. a/a

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 9.Infrastruktura publiczna

Działanie 9.2. Infrastruktura społeczna

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne
Działanie 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających

na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Krawczyk 09-11-2018 18:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-11-2018
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Krawczyk 20-11-2018 22:51