Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Wałczu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Udzielenie kredytu krótkoterminowego w kwocie 3 532 000 zł na pokrycie występującego w ciągu 2018 roku przejściowego deficytu budżetu.

Oznaczenie sprawy: AG.272.47.2018

Wałcz, dnia 8 listopada 2018 roku

 

 

ZAMAWIAJĄCY ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA POD NAZWĄ

(zapytanie ofertowe)

Udzielenie kredytu krótkoterminowego w kwocie 3 532 000 zł na pokrycie występującego w ciągu 2018 roku przejściowego deficytu budżetu.

 

  1. Opis przedmiotu zamówienia: opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

rodzaj zamówienia: usługa

kod CPV: 66113000-5

  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
  2. Wymagany/pożądany termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 26.11.2018 roku

b) Okres kredytowania : od 26.11.2018 r. do 31.12.2018 r.

c) Wykorzystanie kredytu nastąpi do 30 grudnia 2018 r.

  1. Przy wyborze oferty, zamawiający będzie kierował się kryterium:

łączny koszt obsługi kredytu: – 100%

Punkty zostaną obliczone według następujących wzorów:

Kryterium cena:

cena najniższej oferty

podlegającej ocenie

Liczba punktów = ------------------------------------------------------- x 100

cena oferty badanej

 

  1. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

1) Formularz oferty wg załączonego wzoru – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

  1. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena powinna zawierać:

 1. wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia;
 2. obowiązujący podatek od towarów i usług VAT;
 3. cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres trwania umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w tym okresie.
  1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą oraz spełniającą wszystkie wymagane warunki.
  1. Opis sposobu przygotowania oferty:

należy ją złożyć w zamkniętej kopercie na adres: Starostwo Powiatowe w Wałczu, ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz, z dopiskiem zapytanie ofertowe na „Udzielenie kredytu krótkoterminowego w kwocie 3 532 000 zł na pokrycie występującego w ciągu 2018 roku przejściowego deficytu budżetu.

 1. cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.
  1. Miejsce i termin złożenia oferty:

ofertę należy złożyć w terminie do dnia 19 listopada 2018 r. do godz. 12:00 w siedzibie zamawiającego, Starostwo Powiatowe w Wałczu, ul. Dąbrowskiego 17, 78 – 600 Wałcz.

Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie wykonawcy zwrócona bez otwierania.

  1. Miejsce i termin otwarcia oferty:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 19 listopada 2018 r. , o godz. 12:15 w siedzibie zamawiającego, Sala narad pok. Nr 206, II piętro.

  1. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami jest:

w zakresie przedmiotu zamówienia – Paweł Gwozdecki, telefon: 67 250 84 40,e-mail: skarbnik@powiatwalecki.pl

w zakresie procedury - Magdalena Krawczyk, telefon: 67 250 84 59,e-mail: m.krawczyk@powiatwalecki.pl

 

Podpisy osób upoważnionych

          Bogdan Wankiewicz                                                                      Jolanta Wegner

            STAROSTA                                                                                  WICESTAROSTA

 

 

Załączniki:

- załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia.

- załącznik nr 2 – formularz oferty.

Wałcz, dnia 20 listopada 2018 roku

 

AG.272.47.2018

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

ul. Puławska 15

02 -515 Warszawa

 

Adres do korespondencji:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

Zachodni Regionalny Oddział Korporacyjny w Poznaniu

            ul. Roosevelta 22

            60 – 829 Poznań

MK.Poznan.SEKRETARIAT@pkobp.pl

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Zawiadamia się, że w postępowaniu na Udzielenie kredytu krótkoterminowego w kwocie
3 532 000 zł na pokrycie występującego w ciągu 2018 roku przejściowego deficytu budżetu
, została wybrana niżej wymieniona oferta.

 

Oferta oznaczona nr 1 złożona przez: Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, ul. Puławska 15, 02 -515 Warszawa.

Dane wybranej oferty:

Cena za wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia - 7.146,25 zł brutto.

Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:

Lp.

WYKONAWCA

Cena brutto za wykonanie usługi

Kryterium cena/ uzyskane punkty

 

1.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna,
ul. Puławska 15, 02 -515 Warszawa

7.146,25 zł

100,00 pkt

Uzasadnienie:

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w postępowaniu. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała najkorzystniejszy bilans ceny (najwyższą ilość punktów). Oferta najkorzystniejsza.

 

 

                                                                         Bogdan Wankiewicz                                 Jolanta Wegner

 

                                                                             Starosta Wałecki                              Wicestarosta Wałecki

                                                                                     (Kierownik Zamawiającego)

Do wiadomości:

 1. Oferent
 2. Tablica informacyjna
 3. Strona internetowa Zamawiającego
 4. a/a

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Krawczyk 08-11-2018 15:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-11-2018
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Krawczyk 20-11-2018 15:28