Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Wałczu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dostawa wyposażenia działu montaż demontaż (renowacja mebli i rękodzieła) Zakładu Aktywności Zawodowej

 

Oznaczenie sprawy: AG.272.46.2018

Wałcz, dnia 31 października 2018 roku

 

ZAMAWIAJĄCY ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA POD NAZWĄ

(zapytanie ofertowe)

Dostawa wyposażenia działu montaż – demontaż (renowacja mebli i rękodzieła) Zakładu Aktywności Zawodowej w ramach projektu pn. „Przebudowa, rozbudowa, adaptacja oraz wyposażenie kompleksu budynków położonych przy ul. Wroniej 38 w Wałczu wraz
z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na Zakład Aktywności Zawodowej” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9.Infrastruktura publiczna, Działanie 9.2. Infrastruktura społeczna.

 

  1. Opis przedmiotu zamówienia: opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

rodzaj zamówienia: dostawa

Miejsce dostawy wyposażenia znajduje się w nowo powstającym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Powiecie Wałeckim, działka nr 391/1 i 391/2, obręb ewidencyjny 0001 m. Wałcz, ul. Wronia 38.

42652000-1 Ręczne narzędzia elektromechaniczne

42621000-5 Tokarki

43414000-8 Szlifierki

42900000-5 Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia

30232140-7 Plotery

42623000-9 Frezarki

31224810-3 Przedłużacze

44512000-2 Różne narzędzia ręczne

  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
  2. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 29 listopada 2018 roku
  3. Przy wyborze oferty, zamawiający będzie kierował się kryterium:

cena – 80%

okres rękojmi za wady sprzętu – 20%

4.1. Kryterium cenowe:

Punkty za cenę będą obliczone wg wzoru:

 

                             Najniższa cena oferty

                            podlegającej ocenie

Liczba punktów = --------------------------------------- x 80

                             Cena oferty badanej

 

Maksymalna ilość punktów: 80

Punkty będą liczone do dwóch miejsc po przecinku.

4.2. Kryterium okres rękojmi za wady sprzętu:

Podany okres rękojmi za wady powinien zawierać się w przedziale od 2 do 5 lat włącznie. Do jego określenia należy używać pełnych lat, a wskazana wartość winna być liczbą całkowitą. Nieokreślenie okresu rękojmi potraktowane zostanie jako zaoferowanie go na okres 2 lat. Określenie okresu rękojmi za wady na mniej niż 2 lata potraktowane zostanie jako złożenie oferty nieodpowiadającej treści zapytania ofertowego. Określenie okresu rękojmi za wady na więcej niż 5 lat potraktowane zostanie, w celu oceny oferty, jako zaoferowanie go na okres 5 lat.

Kryterium okres rękojmi:

 1. za dwuletni okres rękojmi– 17 pkt.;
 2. za trzyletni okres rękojmi - 18 pkt.;
 3. za czteroletni okres rękojmi - 19 pkt.;
 4. za pięcioletni okres rękojmi – 20 pkt.;
  1. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

1) Formularz oferty wg załączonego wzoru – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

2) Wykaz sprzętu – zaleca się wykorzystanie załącznika nr 4 do zapytania cenowego

  1. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena powinna zawierać:

1) wartość dostawy określoną w oparciu o przedmiot zamówienia;

2) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT;

3) cena podana przez wykonawcę za dostawę jest obowiązująca przez okres trwania umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w tym okresie.

  1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą oraz spełniającą wszystkie wymagane warunki.
  1. Opis sposobu przygotowania oferty:

należy ją złożyć w zamkniętej kopercie na adres: Starostwo Powiatowe w Wałczu, ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz, z dopiskiem zapytanie ofertowe na „Dostawę wyposażenia działu montaż – demontaż (renowacja mebli i rękodzieła) Zakładu Aktywności Zawodowej.”

Cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

  1. Miejsce i termin złożenia oferty:

ofertę należy złożyć w terminie do dnia 9 listopada 2018 r. do godz. 12:15 w siedzibie zamawiającego, Starostwo Powiatowe w Wałczu, ul. Dąbrowskiego 17, 78 – 600 Wałcz.

Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie wykonawcy zwrócona bez otwierania.

  1. Miejsce i termin otwarcia oferty:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 9 listopada 2018 r. , o godz. 12:30 w siedzibie zamawiającego, III piętro, pok. Nr 305.

  1. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami jest:

w zakresie przedmiotu zamówienia – Kamila Sobczak, telefon: 67 250 84 31,e-mail: k.sobczak@powiatwalecki.pl

w zakresie procedury - Magdalena Krawczyk, telefon: 67 250 84 59,e-mail: m.krawczyk@powiatwalecki.pl

  1. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.
  2. Pozostałe postanowienia:

13.1 odrzuci ofertę, jeżeli:

 1. jej treść nie odpowiada treści ogłoszenia o zamówieniu, z zastrzeżeniem ust. 3;
 2. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 3. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 2;
 4. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

13.2 Jeżeli zaoferowana cena wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na wykonawcy. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

13.3 W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający może poprawić w ofercie:

 1. oczywiste omyłki pisarskie;
 2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
 3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z warunkami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

13.4 Ogłoszenie o zamówieniu może być w każdym czasie zmienione. Zamawiający może w każdym czasie unieważnić postępowanie.

13.5 Zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
  1. Informacja o ochronie danych osobowych.

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), informujemy, że w przypadku złożenia oferty dane osobowe wykonawców będą chronione:

 1. Administratorem danych osobowych jest: Starosta Wałecki z siedzibą w Wałczu, ul. Dąbrowskiego 17.
 2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO):

Tel.: 67-250-84-29, e-mail: zk@powiatwalecki.pl.

 1. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
 2. Podane dane nie będą przetwarzane w innych celach, niż w związku z prowadzonym zapytaniem ofertowym oraz realizacją projektu pn. „Przebudowa, rozbudowa, adaptacja oraz wyposażenie kompleksu budynków położonych przy ul. Wroniej 38 w Wałczu wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na Zakład Aktywności Zawodowej” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9.Infrastruktura publiczna, Działanie 9.2. Infrastruktura społeczna.
 3. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa oraz Umowy o dofinansowanie nr RPZP.09.02.00-32-0014/16-00 z dnia 23 marca 2017 r.

 

Podpisy osób upoważnionych

Bogdan Wankiewicz                                                                  Jolanta Wegner

STAROSTA                                                                                    WICESTAROSTA

 

Załączniki:

- załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia,

- załącznik nr 2 – formularz oferty,

- załącznik nr 3 – wzór umowy,

- załącznik nr 4 – wykaz sprzętu

 

Oznaczenie sprawy: AG.272.46.2018

Wałcz, dnia 8 listopada 2018 roku

 

Wyjaśnienie i modyfikacja treści zapytania ofertowego na

Dostawę wyposażenia działu montaż – demontaż (renowacja mebli i rękodzieła) Zakładu Aktywności Zawodowej w ramach projektu pn. „Przebudowa, rozbudowa, adaptacja oraz wyposażenie kompleksu budynków położonych przy ul. Wroniej 38 w Wałczu wraz
z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na Zakład Aktywności Zawodowej” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9.Infrastruktura publiczna, Działanie 9.2. Infrastruktura społeczna.

Zawiadamia się, że dnia 8 listopada 2018 roku wpłynęły telefonicznie pytania
o wyjaśnienie i modyfikację treści zapytania cenowego na „
Dostawę wyposażenia działu montaż – demontaż (renowacja mebli i rękodzieła) Zakładu Aktywności Zawodowej.”

 

 1. W poz. 9 Zestaw narzędzi: Zestaw pilników – w różnych rozmiarach; JAKICH? ILE SZTUK?

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zestaw pilników kluczowych 6-częściowy:
-min. pięcioma rodzajami pilników (płaski, trójkątny, czworokątny, półokrągły, okrągły)
-min. długość pilnika 100 mm
-min. długość całkowita 177 mm.

 1. W poz. 9 Zestaw narzędzi: Zestaw dłut stolarskich – w różnych rozmiarach; JAKICH? ILE SZTUK?

Na które udziela się następującej odpowiedzi:
7 sztuk dłut o różnych rodzajach ostrzy,
Min. szerokość dłuta 6, 12, 20, 25, 30 i 40 mm,
max. długość całkowita 395 mm.

 1. W poz. 9 Zestaw narzędzi: Zestaw dłut rzeźbiarskich – w różnych rozmiarach; JAKICH? ILE SZTUK?

Na które udziela się następującej odpowiedzi:
Ostre oraz solidne dłuta w różnych kształtach
12 elementów
Wykonane z wysokogatunkowej stali
Łatwe w ostrzeniu oraz konserwacji
Długość całkowita dłut ok 200 mm
Długość ostrza: ok 110 mm.

 1. W poz. 9 Zestaw narzędzi: Zestaw gładzików; JAKICH? ILE SZTUK?

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

1 Pilnik płaski z rękojeścią, gładzik
1 Pilnik półokrągły z rękojeścią, gładzik
1 Pilnik okrągły z rękojeścią, gładzik
1 Pilnik trójkątny z rękojeścią, gładzik
1 Pilnik kwadratowy z rękojeścią, gładzik.

 1. W poz. 9 Zestaw narzędzi: Zestaw kostek ściernych – o różnych grubościach; JAKICH? ILE SZTUK?

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zestaw 16 klocków szlifierskich do stosowania z papierem ściernym.

Lekkie i tak zaprojektowane aby dobrze leżały w dłoni.

 1. W poz. 9 Zestaw narzędzi: Młotek; JAKA WAGA?

Na które udziela się następującej odpowiedzi:
Młotek o wadze od 500 g do 1000 g.

 1. W poz. 9 Zestaw narzędzi: Obcęgi – w zestawie różne rozmiary; JAKIE? ILE SZTUK?

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

- obcęgi 200 mm
- cęgi 225 mm
- szczypce do rur 250 mm.

 1. W poz. 9 Zestaw narzędzi: Zestaw imbusów – w różnych rozmiarach; JAKICH? ILE SZTUK?

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

9 sztuk

klucze imbusowe: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm i 10 mm.

 1. W poz. 9 Zestaw narzędzi: Zestaw tarcz szlifierskich do drewna – w różnych rozmiarach; JAKICH? ILE SZTUK?

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

6 tarcz o średnicy tarczy 125 mm.

 1. W poz. 9 Zestaw narzędzi: Zestaw młotków drewnianych do dłuta – w różnych rozmiarach; JAKICH? ILE SZTUK?

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

8 szt młotków drewnianych o następującej wadze: 200g, 300g, 500g, 600g, 800g, 1000g, 1500g, 2000g.

 1. W poz. 9 Zestaw narzędzi: Zestaw końcówek szlifierskich na wiertarkę – w różnych rozmiarach. JAKICH? ILE SZTUK?

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

19 x wiertło do metalu; 5 x wiertło do kamienia; 9 x wiertło do drewna; 40 x bit; 13 x śrubokręt; 7 x przedłużka; 3 x klucz imbusowy; uchwyt do bitów; pogłębiacz; 2 x wiertło łopatkowe; wiertło do otworów.

Z uwagi na powyższe, Zamawiający modyfikuje treść zapytania ofertowego w zakresie opisu sposobu przygotowania oferty oraz zmiany terminu składania ofert na dzień 13 listopada 2018 roku, do godz. 12:00.

  1. Opis sposobu przygotowania oferty:

należy ją złożyć w zamkniętej kopercie na adres: Starostwo Powiatowe w Wałczu, ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz, z dopiskiem zapytanie ofertowe na „Dostawę wyposażenia działu montaż – demontaż (renowacja mebli i rękodzieła) Zakładu Aktywności Zawodowej.”

Cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

  1. Miejsce i termin złożenia oferty:

ofertę należy złożyć w terminie do dnia 13 listopada 2018 r. do godz. 12:00 w siedzibie zamawiającego, Starostwo Powiatowe w Wałczu, ul. Dąbrowskiego 17, 78 – 600 Wałcz.

Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie wykonawcy zwrócona bez otwierania.

  1. Miejsce i termin otwarcia oferty:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 13 listopada 2018 r. , o godz. 12:15 w siedzibie zamawiającego, III piętro, pok. Nr 305.

 

Wyjaśnienie i modyfikacja wiąże Wykonawców z chwilą upublicznienia na stronie internetowej Zamawiającego.

 

Podpisy osób upoważnionych

Bogdan Wankiewicz                                  Jolanta Wegner

 

STAROSTA                                                    WICESTAROSTA

 

 

Oznaczenie sprawy: AG.272.46.2018

Wałcz, dnia 14 listopada 2018 roku

TECHBUD-HANDEL

Karolina Kozera-McWilliam

Al. Poznańska 70

64-920 Piła

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Zawiadamia się, że w postępowaniu na Dostawę wyposażenia działu montaż – demontaż (renowacja mebli i rękodzieła) Zakładu Aktywności Zawodowej w ramach projektu pn. „Przebudowa, rozbudowa, adaptacja oraz wyposażenie kompleksu budynków położonych przy ul. Wroniej 38 w Wałczu wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na Zakład Aktywności Zawodowej” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9.Infrastruktura publiczna, Działanie 9.2. Infrastruktura społeczna, została wybrana niżej wymieniona oferta.

Dane wybranej oferty:

Oferta oznaczona nr 1 złożona przez: TECHBUD-HANDEL Karolina Kozera-McWilliam, Al. Poznańska 70, 64-920 Piła

Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia: cena brutto 49.565,00 zł

Okres rękojmi: 2 lata

Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:

Lp.

WYKONAWCA

 

Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia

Kryterium 80% cena, uzyskane punkty

Kryterium 20% okres rękojmi/ uzyskane punkty

Łączna liczba punktów

1.

TECHBUD-HANDEL Karolina Kozera-McWilliam

Al. Poznańska 70 64-920 Piła

49.565,00 zł

80,00

2 lata / 17,00

97,00

2.

Firma Handlowo-Usługowa Optima s.c.

Krzysztof Maślany, Dariusz Maślany

ul. Okrężna 2B

78 – 600 Wałcz

 

58.279,22 zł

68,04

2 lata / 17,00

85,04

Uzasadnienie:

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w postępowaniu. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała 97,00 punktów. Oferta najkorzystniejsza.

 

podpis osoby upoważnionej

Bogdan Wankiewicz                                            Jolanta Wegner

 

STAROSTA                                                          WICESTAROSTA

 

 

 

 

 

Do wiadomości:

 1. Adresat
 2. Tablica informacyjna
 3. Strona www.bip.powiatwalecki.pl
 4. a/a

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 9.Infrastruktura publiczna

Działanie 9.2. Infrastruktura społeczna

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Krawczyk 31-10-2018 15:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-10-2018
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Krawczyk 14-11-2018 15:18