Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Wałczu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zakup i dostawa wyposażenia oraz sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Wałczu, w ramach dofinansowania kosztów utworzenia i działania Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Wałczu ze środków Województwa Zachodniopomorskiego.

                                                                                                                                                                                                                                              

Oznaczenie sprawy: AG.272.45.2018

Wałcz, dnia 31 października 2018 roku

 

ZAMAWIAJĄCY ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA POD NAZWĄ

(zapytanie ofertowe)

Zakup i dostawa wyposażenia oraz sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Wałczu, w ramach dofinansowania kosztów utworzenia i działania Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Wałczu ze środków Województwa Zachodniopomorskiego.

  1. Opis przedmiotu zamówienia: opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

rodzaj zamówienia: dostawa

Miejsce dostawy wyposażenia znajduje się w nowo powstającym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Powiecie Wałeckim, działka nr 391/1 i 391/2, obręb ewidencyjny 0001 m. Wałcz, ul. Wronia 38.

Kody CPV: 33100000-1 Urządzenia medyczne

33192200-4 Stoły medyczne

39143112-4 Materace

37420000-8 Sprzęty gimnastyczny

37400000-2 Artykuły i sprzęt sportowy

38423000-6 Urządzenia do pomiaru ciśnienia

38311000-8 Wagi elektryczne i akcesoria

39511100-8 Koce

  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
  2. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 30 listopada 2018 roku
  3. Przy wyborze oferty, zamawiający będzie kierował się kryterium:

cena – 60%

okres rękojmi za wady sprzętu – 40%

4.1. Kryterium cenowe:

Punkty za cenę będą obliczone wg wzoru:

                              Najniższa cena oferty

                              podlegającej ocenie

Liczba punktów = --------------------------------------- x 60

                              Cena oferty badanej

 

Maksymalna ilość punktów: 60

Punkty będą liczone do dwóch miejsc po przecinku.

4.2. Kryterium okres rękojmi za wady sprzętu:

Podany okres rękojmi za wady powinien zawierać się w przedziale od 2 do 5 lat włącznie. Do jego określenia należy używać pełnych lat, a wskazana wartość winna być liczbą całkowitą. Nieokreślenie okresu rękojmi potraktowane zostanie jako zaoferowanie go na okres 2 lat. Określenie okresu rękojmi za wady na mniej niż 2 lata potraktowane zostanie jako złożenie oferty nieodpowiadającej treści zapytania ofertowego. Określenie okresu rękojmi za wady na więcej niż 5 lat potraktowane zostanie, w celu oceny oferty, jako zaoferowanie go na okres 5 lat.

Kryterium okres rękojmi:

 1. za dwuletni okres rękojmi– 37 pkt.;
 2. za trzyletni okres rękojmi - 38 pkt.;
 3. za czteroletni okres rękojmi - 39 pkt.;
 4. za pięcioletni okres rękojmi – 40 pkt.;
  1. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

1) Formularz oferty wg załączonego wzoru – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

2) Wykaz sprzętu – zaleca się wykorzystanie załącznika nr 4 do zapytania cenowego

  1. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena powinna zawierać:

 1. wartość dostawy określoną w oparciu o przedmiot zamówienia;
 2. obowiązujący podatek od towarów i usług VAT;
 3. cena podana przez wykonawcę za dostawę jest obowiązująca przez okres trwania umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w tym okresie.
  1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą oraz spełniającą wszystkie wymagane warunki.
  1. Opis sposobu przygotowania oferty:

należy ją złożyć w zamkniętej kopercie na adres: Starostwo Powiatowe w Wałczu, ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz, z dopiskiem zapytanie ofertowe na „Zakup i dostawę wyposażenia oraz sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Wałczu, w ramach dofinansowania kosztów utworzenia i działania Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Wałczu ze środków Województwa Zachodniopomorskiego.

Cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

  1. Miejsce i termin złożenia oferty:

ofertę należy złożyć w terminie do dnia 9 listopada 2018 r. do godz. 12:00 w siedzibie zamawiającego, Starostwo Powiatowe w Wałczu, ul. Dąbrowskiego 17, 78 – 600 Wałcz.

Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie wykonawcy zwrócona bez otwierania.

  1. Miejsce i termin otwarcia oferty:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 9 listopada 2018 r. , o godz. 12:15 w siedzibie zamawiającego, III piętro, pok. Nr 305.

  1. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami jest:

w zakresie przedmiotu zamówienia – Kamila Sobczak, telefon: 67 250 84 31,e-mail: k.sobczak@powiatwalecki.pl

w zakresie procedury - Magdalena Krawczyk, telefon: 67 250 84 59,e-mail: m.krawczyk@powiatwalecki.pl

  1. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.
  2. Pozostałe postanowienia:

13.1 odrzuci ofertę, jeżeli:

 1. jej treść nie odpowiada treści ogłoszenia o zamówieniu, z zastrzeżeniem ust. 3;
 2. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 3. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 2;
 4. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

13.2 Jeżeli zaoferowana cena wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na wykonawcy. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

13.3 W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający może poprawić w ofercie:

 1. oczywiste omyłki pisarskie;
 2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
 3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z warunkami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

13.4 Ogłoszenie o zamówieniu może być w każdym czasie zmienione. Zamawiający może w każdym czasie unieważnić postępowanie.

13.5 Zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
  1. Informacja o ochronie danych osobowych.

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), informujemy, że w przypadku złożenia oferty dane osobowe wykonawców będą chronione:

 1. Administratorem danych osobowych jest: Starosta Wałecki z siedzibą w Wałczu, ul. Dąbrowskiego 17.
 2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO):

Tel.: 67-250-84-29, e-mail: zk@powiatwalecki.pl.

 1. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
 2. Podane dane nie będą przetwarzane w innych celach, niż w związku z prowadzonym zapytaniem ofertowym.
 3. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa oraz Umowy nr ROPS/126/2018.

 

 

Podpisy osób upoważnionych

Bogdan Wankiewicz                                                        Jolanta Wegner

STAROSTA                                                                        WICESTAROSTA

 

Załączniki:

- załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia,

- załącznik nr 2 – formularz oferty,

- załącznik nr 3 – wzór umowy,

- załącznik nr 4 – wykaz sprzętu

                                                                                     

 

 

 

 

 

Oznaczenie sprawy: AG.272.45.2018

                                                                                                              Wałcz, dnia 8 listopada 2018 roku

 

Wyjaśnienie i modyfikacja treści zapytania ofertowego na

Zakup i dostawę wyposażenia oraz sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Wałczu, w ramach dofinansowania kosztów utworzenia i działania Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Wałczu ze środków Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Zawiadamia się, że dnia 6 i 7 listopada 2018 roku wpłynęły pisemnie oraz telefonicznie pytania o wyjaśnienie i modyfikację treści zapytania cenowego na „Zakup i dostawę wyposażenia oraz sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Wałczu,w ramach dofinansowania kosztów utworzenia i działania Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Wałczu ze środków Województwa Zachodniopomorskiego.”

 

 1. W poz. 1 rotor elektryczny: Czy Zamawiający wymaga, aby rotor był do kończyn górnych i dolnych, czy tylko do dolnych?

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Tak, Zamawiający wymaga, aby rotor był do kończyn górnych i dolnych.

 1. W poz. 5 Drabinka gimnastyczna: Czy Zamawiający dokonał omyłki pisarskiej
  w opisie parametrów technicznych podając wymiary: 110 x 25 mm, tolerancja +/- 5%?

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Tak, nastąpiła omyłka pisarska, powinno być min. 78 x 220 max. 90 x 250 cm.

 1. W poz. 5 Drabinka gimnastyczna: Czy Zamawiający dokonał omyłki pisarskiej
  w opisie ilości sztuk drabinek?

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Tak, nastąpiła omyłka pisarska, powinno być napisane 4 sztuki

 1. W poz. 5 Drabinka gimnastyczna: Czy Zamawiający dopuści drabinki gimnastyczne o wymiarach 225 x 78 x 10 cm ?

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Tak, Zamawiający dopuszcza drabinki gimnastyczne o wymiarach 225 x 78 x 10 cm.

 1. W poz. 6 Wiosła treningowe: Z informacji, które posiadamy wioślarz o wskazanych parametrach został wycofany z oferty producenta i zastąpiony nową serią, która dostępna będzie dopiero końcem roku. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści zaproponowany wioślarz ?

Opis techniczny:

 • Masywna, stalowa konstrukcja z trwałym wykończeniem
 • Magnetyczny system hamowania
 • 5 kg koło zamachowe zapewnia płynny opor podczas ćwiczeń
 • Elektroniczna regulacja obciążenia
 • 16 stopni obciążenia
 • Samosmarujące się łożyska kulkowe
 • Ergonomiczny fotel PU (kauczukowy)
 • Komputer oferuje 15 programów, w tym ustawienia ręczne
 • Program HRC
 • Pamięć dla 4 użytkowników
 • Pas piersiowy do pomiaru pulsu
 • Regulowany wentylator
 • Maksymalny wzrost użytkownika: bez limitu
 • Nośność: 150 kg
 • Wymiary: D205 x S53 x W75 cm
 • Wymiary po złożeniu: D98 x S56 x W118 cm
 • Waga: 44 kg

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowany wioślarz, natomiast musi zostać on dostarczony we wskazanym terminie tj. do dnia 30.11.2018 r.

 

 1. W poz. 8 Tablica do kosza na drabinkę gimnastyczną: Czy Zamawiający dopuści tablicę w kolorze białym z czarną ramką i wadze 9 kg ?

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Tak, Zamawiający dopuszcza tablicę w kolorze białym z czarną ramką i wadze 9 kg i modyfikuje w tym zakresie opis przedmiotu zamówienia.

 1. W poz. 11 Kijki do Nordic Walking: Czy Zamawiający dopuści kijki, które posiadają uchwyty wyposażone w korkowe nakładki z rowkami do wentylacji?

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Tak, Zamawiający dopuszcza kijki, które posiadają uchwyty wyposażone w korkowe nakładki z rowkami do wentylacji.

Wyjaśnienie wiąże Wykonawców z chwilą upublicznienia na stronie internetowej Zamawiającego. Do pobrania załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia po modyfikacji i Załącznik nr 4 Wykaz sprzętu po modyfikacji.

 

 

 

                                 Bogdan Wankiewicz                   Jolanta Wegner

                                          STAROSTA                         WICESTAROSTA

 

Oznaczenie sprawy: AG.272.45.2018

Wałcz, dnia 9 listopada 2018 roku

 

                                    Wykonawcy

 

ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zawiadamia się, że postępowanie na Zakup i dostawę wyposażenia oraz sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Wałczu, w ramach dofinansowania kosztów utworzenia i działania Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Wałczu ze środków Województwa Zachodniopomorskiego”, zostało unieważnione.

Uzasadnienie: Postępowanie zostało unieważnione z powodu braku wystarczających środków finansowych na realizację zadania, tj. kwota najniższej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na realizację zadania.

 

                                            Bogdan Wankiewicz            Jolanta Wegner

                                                STAROSTA                        WICESTAROSTA

Do wiadomości:

 1. Strona www.bip.powiatwalecki.pl
 2. Tablica informacyjna w siedzibie Zamawiającego
 3. a/a

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Krawczyk 31-10-2018 14:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-10-2018
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Krawczyk 09-11-2018 17:31