Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Wałczu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dostawa sprzętu laboratoryjnego oraz preparatów mikroskopowych.

 

Powiat Wałecki

Oznaczenie sprawy: AG.272.44.2018

Wałcz, dnia 26 października 2018 roku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

ZAMAWIAJĄCY ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA POD NAZWĄ

Dostawa sprzętu laboratoryjnego oraz preparatów mikroskopowych.

Dostawa realizowana jest w ramach projektu pn.: „Wiedza oparta na praktyce – modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.9 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych.

 

Umowa o dofinansowanie nr RPZP.08.09.00-32-K003/16-00 z dnia 10.08.2017 r.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia: Dostawa sprzętu laboratoryjnego oraz preparatów mikroskopowych.” - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i montażu na własny koszt na adres szkoły, po wcześniejszym ustaleniu z Zamawiającym

Miejsce dostawy:

 • Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wałczu – ul. Południowa 10a, 78-600 Wałcz;

Przed dostawą wykonawca skontaktuje się z zamawiającym celem szczegółowego wskazania przez niego miejsca montażu.

Rodzaj zamówienia: dostawa

Kod CPV: 42716200-0 – Suszarki, 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego), 15994200-4 - Bibuła filtracyjna,33696300-8 - Odczynniki chemiczne, 39141300-5 – Szafy, 33110000-4 - Sprzęt obrazujący do użytku medycznego, stomatologicznego i weterynaryjnego, 33000000-0 - Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała, 42910000-8 - Aparatura do destylacji, filtrowania lub rektyfikacji, 42943000-8 - Łaźnie termostatyczne i akcesoria, 42931100-2 - Wirówki laboratoryjne i akcesoria, 33793000-5 - Laboratoryjne wyroby szklane, 39162000-5 - Pomoce naukowe.

Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 14 dni od dnia podpisania umowy.

 

 1. Przy wyborze oferty do wykonania, zamawiający będzie kierował się kryterium:
 1. cena – waga 80%;
 2. okres rękojmi – waga 20%.

 

Punkty zostaną obliczone według następujących wzorów:

 

Kryterium cena:

 

cena najniższej oferty

podlegającej ocenie

Liczba punktów = ------------------------------------------------------- x 80

cena oferty badanej

 

Kryterium okres rękojmi:

 1. za dwuletni okres rękojmi– 17 pkt.;
 2. za trzyletni okres rękojmi - 18 pkt.;
 3. za czteroletni okres rękojmi - 19 pkt.;
 4. za pięcioletni okres rękojmi – 20 pkt.;

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nieodrzucona, która uzyska największą całkowitą ilość punktów w ramach kryteriów.

 1. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
 1. załącznik nr 2 - Formularz oferty,
 2. Wykaz wyposażenia – Zamawiający zaleca wykorzystanie Załącznika nr 4
 1. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena powinna zawierać:

 1. wartość dostawy określoną w oparciu o przedmiot zamówienia;
 2. obowiązujący podatek od towarów i usług VAT;
 3. cena podana przez wykonawcę za dostawę jest obowiązująca przez okres trwania umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w tym okresie.
 1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą oraz spełniającą wszystkie wymagane warunki.
 2. Opis sposobu przygotowania oferty:
 1. należy ją złożyć w zamkniętej kopercie na adres: Starostwo Powiatowe w Wałczu ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz, z dopiskiem:

Zapytanie ofertowe na „Dostawa sprzętu laboratoryjnego oraz preparatów mikroskopowych” i opisem: „Nie otwierać przed godz. 12:15 dnia 5 listopada 2018 roku”.

 

 1. cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

 

 1. Miejsce i termin złożenia oferty:

ofertę należy złożyć w terminie do dnia 5 listopada 2018 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego, Starostwo Powiatowe w Wałczu, ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz.

 

Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie wykonawcy zwrócona bez otwierania.

 

 1. Miejsce i termin otwarcia oferty:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 5 listopada 2018 r. , o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego, Pokój nr 305, III piętro.

Otwarcie ofert jest jawne.

 

 1. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:
  1. W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający przekazywać będzie zgodnie ze swoim wyborem pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną z zastrzeżeniem ust. 9.3.

9.2 W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje wykonawca przekazywać będzie zgodnie ze swoim wyborem pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną,
z zastrzeżeniem ust.9. 3 i 9.4.

  1. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
  2. Forma pisemna jest zastrzeżona dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń, a także zmiany lub wycofania oferty.
  3. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w zdaniu poprzednim lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
 1. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

- Osoba merytorycznie odpowiadająca za przedmiot zamówienia – Rafał Prendecki, telefon: 883-663-033, e-mail: rprendecki@rcku.home.pl,

- Osoba merytorycznie odpowiadająca za przeprowadzenie procedury o udzielenie zamówienia publicznego – Magdalena Krawczyk, telefon: 67 250 84 59,e-mail: m.krawczyk@powiatwalecki.pl.

 1. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.
 2. Pozostałe postanowienia:

12.1 odrzuci ofertę, jeżeli:

 1. jej treść nie odpowiada treści ogłoszenia o zamówieniu, z zastrzeżeniem ust. 3;
 2. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 3. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 2;
 4. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

12.2 Jeżeli zaoferowana cena wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na wykonawcy. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

12.3 W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający może poprawić w ofercie:

 1. oczywiste omyłki pisarskie;
 2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
 3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z warunkami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

12.4 Ogłoszenie o zamówieniu może być w każdym czasie zmienione. Zamawiający może w każdym czasie unieważnić postępowanie.

12.5 Zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 1. Informacja o ochronie danych osobowych.

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), informujemy, że w przypadku złożenia oferty dane osobowe wykonawców będą chronione:

 1. Administratorem danych osobowych jest: Starosta Wałecki z siedzibą w Wałczu, ul. Dąbrowskiego 17.
 2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO):

Tel.: 67-250-84-29

e-mail: zk@powiatwalecki.pl

 1. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
 2. Podane dane nie będą przetwarzane w innych celach, niż w związku z prowadzonym zapytaniem ofertowym oraz realizacją projektu pn.: „Wiedza oparta na praktyce – modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim”.
 3. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa oraz Umowy o dofinansowanie nr RPZP.08.09.00-32-K003/16-00 z dnia 10.08.2017 r.

Załączniki do pobrania poniżej:

- załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;

- załącznik nr 2 – Formularz oferty;

- załącznik nr 3 – Wzór umowy;

- załącznik nr 4 – Wykaz wyposażenia;

 

podpisy osób upoważnionych

Bogdan Wankiewicz                             Jolanta Wegner

 

STAROSTA                                            WICESTAROSTA

 

Oznaczenie sprawy: AG.272.44.2018

                                                                                                     Wałcz, dnia 30 października 2018 roku

 

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego na

Dostawę sprzętu laboratoryjnego oraz preparatów mikroskopowych.”

 

Zawiadamia się, że dnia 30 października 2018 roku wpłynęły pytania o wyjaśnienie treści zapytania cenowego na Dostawę sprzętu laboratoryjnego oraz preparatów mikroskopowych.”

 

 1. W poz. 2 laktodensymetr: Czy Zamawiający dopuści podziałkę 0,001g/cm³?

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Tak, Zamawiający dopuszcza podziałkę 0,001g/cm³.

 1. W poz. 2 laktodensymetr: Czy Zamawiający dopuści zakres pomiaru temperatury 0 … +30?C?

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Tak, Zamawiający dopuszcza zakres pomiaru temperatury 0 … +30?C.

 1. W poz. 4 pH-metr: Czy Zamawiający dopuści zasilanie 4 x 1,5V?

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Tak, Zamawiający dopuszcza zasilanie 4 x 1,5V

 1. W poz. 21 cieplarka Prosimy o podanie wymaganej wielkości wewnętrznej?

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Minimalna pojemność 15 litrów

 1. W poz. 21 cieplarka Czy Cieplarka powinna posiadać chłodzenie, z uwagi na zapis o początkowej temperaturze 35?C?

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Nie, cieplarka nie musi posiadać chłodzenia.

 1. W poz. 24 wirówka

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na wirówkę na osiem probówek 15 ml o zakresie prędkości 200 – 6000 rpm, czas odmierzany od startu?

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Tak, Zamawiający dopuszcza wirówkę na osiem probówek 15 ml o zakresie prędkości 200 – 6000 rpm, czas odmierzany od startu.

Wyjaśnienie wiąże Wykonawców z chwilą upublicznienia na stronie internetowej Zamawiającego.

 

                                                                         Bogdan Wankiewicz                   Jolanta Wegner

                                                                       

                                                                                STAROSTA                                     WICESTAROSTA

 

Oznaczenie sprawy: AG.272.44.2018

                                                                                          Wałcz, dnia 31 października 2018 rok

 

Modyfikacja dotycząca treści zapytania ofertowego w zakresie opisu sposobu przygotowania oferty zmiany terminu składania i otwarcia ofert na

Dostawę sprzętu laboratoryjnego oraz preparatów mikroskopowych.”

Zawiadamia się, że dnia 31 października 2018 roku wpłynęło pismo z wnioskiem o zmianę terminu składania ofert na Dostawę sprzętu laboratoryjnego oraz preparatów mikroskopowych.”

 

Z uwagi na powyższe, Zamawiający modyfikuje treść zapytania ofertowego w zakresie opisu sposobu przygotowania oferty oraz zmiany terminu składania ofert na dzień 6 listopada 2018 roku, do godz. 12:00.

 1. Opis sposobu przygotowania oferty:
 1. należy ją złożyć w zamkniętej kopercie na adres: Starostwo Powiatowe w Wałczu ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz, z dopiskiem:

Zapytanie ofertowe na „Dostawa sprzętu laboratoryjnego oraz preparatów mikroskopowych” i opisem: „Nie otwierać przed godz. 12:15 dnia 6 listopada 2018 roku”.

 1. cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.
 2. Miejsce i termin złożenia oferty:

ofertę należy złożyć w terminie do dnia 6 listopada 2018 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego, Starostwo Powiatowe w Wałczu, ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz.

Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie wykonawcy zwrócona bez otwierania.

 1. Miejsce i termin otwarcia oferty:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 6 listopada 2018 r. , o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego, Pokój nr 305, III piętro.

Otwarcie ofert jest jawne.

Modyfikacja treści ogłoszenia wiąże Wykonawców z chwilą upublicznienia na stronie internetowej Zamawiającego.

 

                                                                             Bogdan Wankiewicz                                    Jolanta Wegner

                                                                              STAROSTA                                                     WICESTAROSTA

 

                                                                                                                                                                                                             Wałcz, dnia 7 listopada 2018 roku

AG.272.44.2018

                                                                                                                                                       Wykonawcy

 

ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Zawiadamia się, że postępowanie na „Dostawę sprzętu laboratoryjnego oraz preparatów mikroskopowych”, zostało unieważnione.

Uzasadnienie: Postępowanie zostało unieważnione z powodu braku wystarczających środków finansowych na realizację zadania, tj. kwota najniższej i zarazem jedynej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na realizację zadania.

Do wiadomości:

 1. Adresat
 2. Strona www.bip.powiatwalecki.pl
 3. Strona www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl
 4. Tablica informacyjna w siedzibie Zamawiającego
 5. a/a

 

Projekt pn.: „Wiedza oparta na praktyce – modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Oś Priorytetowa 8 Edukacja
Działanie 8.9 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym
i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Krawczyk 26-10-2018 23:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-10-2018
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Krawczyk 07-11-2018 11:47