herb BIP - Starostwo Powiatowe w Wałczu

www.powiatwalecki.pl

Zakup i dostawa odzieży ochronnej i uniformów hotelowych

Powiat Wałecki

Oznaczenie sprawy: AG.272.38.2018

Wałcz, dnia 12 października 2018 roku

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

ZAMAWIAJĄCY ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA POD NAZWĄ

(zapytanie ofertowe)

Zakup i dostawa odzieży ochronnej i uniformów hotelowych

Dostawa realizowana jest w ramach projektu pn.: „Wiedza oparta na praktyce – modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.9 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych.

Umowa o dofinansowanie nr RPZP.08.09.00-32-K003/16-00 z dnia 10.08.2017 r.

 

 1. 1. Opis przedmiotu zamówienia: „Zakup i dostawa odzieży ochronnej i uniformów hotelowych”- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na własny koszt na adres szkoły, po wcześniejszym ustaleniu z Zamawiającym

Miejsce dostawy:

 • Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wałczu (RCKU)– ul. Południowa 10 a, 78-600 Wałcz,
 • Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu (PCKZiU)– ul. Bankowa 13, 78-600 Wałcz,

Rodzaj zamówienia: dostawa

Kod CPV: 18130000-9- specjalna odzież ochronna, 18141000-9- rękawice robocze, 35113440-5- kamizelki odblaskowe, 18444111-4- hełmy ochronne, 18100000-0- odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki,18142000-6- okulary ochronne

  1. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 14 dni od dnia podpisania umowy.
  1. Przy wyborze oferty, zamawiający będzie kierował się kryterium:

1) cena – waga 80%;

2) okres rękojmi – waga 20%.

Punkty zostaną obliczone według następujących wzorów:

Kryterium cena:

cena najniższej oferty

podlegającej ocenie

Liczba punktów = ------------------------------------------------------- x 80

cena oferty badanej

Kryterium okres rękojmi:

 1. za dwuletni okres rękojmi– 0 pkt.;
 2. za trzyletni okres rękojmi - 5 pkt.;
 3. za czteroletni okres rękojmi - 10 pkt.;
 4. za pięcioletni okres rękojmi – 15 pkt.;
 5. za sześcioletni okres rękojmi – 20 pkt.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nieodrzucona, która uzyska największą całkowitą ilość punktów w ramach kryteriów.

 1.  

4. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

1) załącznik nr 2 - Formularz oferty,

2) załącznik nr 3 – Wykaz wyposażenia,

5. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena powinna zawierać:

 1. wartość dostawy określoną w oparciu o przedmiot zamówienia;
 2. obowiązujący podatek od towarów i usług VAT;
 3. cena podana przez wykonawcę za dostawę jest obowiązująca przez okres trwania umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w tym okresie.

6. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą oraz spełniającą wszystkie wymagane warunki.

7. Opis sposobu przygotowania oferty:

1) należy ją złożyć w zamkniętej kopercie na adres: Starostwo Powiatowe w Wałczu ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz, z dopiskiem:

Zapytanie ofertowe naZakup i dostawę odzieży ochronnej i uniformów hotelowych

i opisem: „Nie otwierać przed godz. 12:15 dnia 22 października 2018 roku”.

2) cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

 1.  

8. Miejsce i termin złożenia oferty:

ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22 października 2018 r.

do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego, Starostwo Powiatowe w Wałczu, ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz.

Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie wykonawcy zwrócona bez otwierania.

  1. Miejsce i termin otwarcia oferty:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 22 października 2018 r. , o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego, Pokój nr 305, III piętro.

Otwarcie ofert jest jawne.

  1. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:
 1.  

10. 1 W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający przekazywać będzie zgodnie ze swoim wyborem pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną z zastrzeżeniem ust. 10.3.

10.2 W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje wykonawca przekazywać będzie zgodnie ze swoim wyborem pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną,
z zastrzeżeniem ust.10. 3 i 10.4.

 1.  

10.3 Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

10.4 Forma pisemna jest zastrzeżona dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń, a także zmiany lub wycofania oferty.

10.5 Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w zdaniu poprzednim lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

  1. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

- Osoba merytorycznie odpowiadająca za przedmiot zamówienia – Rafał Prendecki, telefon: 883-663-033, e-mail: rprendecki@rcku.home.pl,

- Osoba merytorycznie odpowiadająca za przeprowadzenie procedury o udzielenie zamówienia publicznego – Magdalena Krawczyk, telefon: 67 250 84 59,e-mail: m.krawczyk@powiatwalecki.pl.

  1. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.
  2. Pozostałe postanowienia:

13.1 odrzuci ofertę, jeżeli:

 1. jej treść nie odpowiada treści ogłoszenia o zamówieniu, z zastrzeżeniem ust. 3;
 2. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 3. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 2;
 4. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

13.2 Jeżeli zaoferowana cena wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na wykonawcy. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

13.3 W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający może poprawić w ofercie:

 1. oczywiste omyłki pisarskie;
 2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
 3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z warunkami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

13.4 Ogłoszenie o zamówieniu może być w każdym czasie zmienione. Zamawiający może w każdym czasie unieważnić postępowanie.

13.5 Zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
  1. Informacja o ochronie danych osobowych.

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), informujemy, że w przypadku złożenia oferty dane osobowe wykonawców będą chronione:

 1. Administratorem danych osobowych jest: Starosta Wałecki z siedzibą w Wałczu, ul. Dąbrowskiego 17.
 2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO):

Tel.: 67-250-84-29

e-mail: zk@powiatwalecki.pl

 1. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
 2. Podane dane nie będą przetwarzane w innych celach, niż w związku z prowadzonym zapytaniem ofertowym oraz realizacją projektu pn.: „Wiedza oparta na praktyce – modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim”.
 3. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa oraz Umowy o dofinansowanie nr RPZP.08.09.00-32-K003/16-00 z dnia 10.08.2017 r.

Załączniki:

- załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;

- załącznik nr 2 – Formularz oferty;

- załącznik nr 3 – Wykaz wyposażenia;

podpisy osób upoważnionych

Bogdan Wankiewicz                                  Jolanta Wegner

STAROSTA                                  WICESTAROSTA                  

Powiat Wałecki

Oznaczenie sprawy: AG.272.38.2018

Wałcz, dnia 26 października 2018 roku

CARIMA – BIS Barbara Staśto-Kseń

ul. Bodzentyńska 56

25-308 Kielce

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Zawiadamia się, że w postępowaniu na „Zakup i dostawę odzieży ochronnej i uniformów hotelowych”, została wybrana niżej wymieniona oferta.

Dane wybranej oferty:Oferta oznaczona nr 1 złożona przez:CARIMA – BIS Barbara Staśto-Kseń, ul. Bodzentyńska 56, 25-308 Kielce

Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia: 9.945,78 zł brutto, okres rękojmi 6 latZestawienie punktacji przyznanej ofercie:

Lp.

WYKONAWCA

 

Cena brutto za przedmiot zamówienia

Kryterium 80% cena, uzyskane punkty

Kryterium 20% okres rękojmi, / uzyskane punkty

Łączna liczba punktów

 

 

1.

CARIMA – BIS Barbara Staśto-Kseń

ul. Bodzentyńska 56

25-308 Kielce

9.945,78 zł

brutto

 

80 pkt

 

6 lat /

20,00 pkt

 

100,00 pkt

 

 

Uzasadnienie:Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w postępowaniu. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała najwyższą ilość punktów. Oferta najkorzystniejsza. Podpisanie umowy ma nastąpić dnia 29 października 2018 roku.

 

                                                                   Bogdan Wankiewicz                           Jolanta Wegner

                                                       STAROSTA                                                          WICESTAROSTA

Do wiadomości:

 1. Adresat

 2. strona internetowa, www.bip.powiatwalecki.pl

 3. a/a

Projekt pn.: „Wiedza oparta na praktyce – modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Oś Priorytetowa 8 Edukacja
Działanie 8.9 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym
i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Krawczyk 12-10-2018 06:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-10-2018
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Krawczyk 26-10-2018 15:16