Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Wałczu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie weryfikacji stanów prawnych oraz weryfikacji i uzupełnienia brakujących danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali w celu dostosowania ich do wymogów rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków w obrębie Lubno, w jednostce ewidencyjnej Wałcz- Obszar Wiejski.

Powiat Wałecki

 

Oznaczenie sprawy: AG.272.37.2018

Wałcz, dnia 27 września 2018 roku

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

ZAMAWIAJĄCY ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA POD NAZWĄ

(zapytanie ofertowe)

 

Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie weryfikacji stanów prawnych oraz weryfikacji i uzupełnienia brakujących danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali w celu dostosowania ich do wymogów rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków w obrębie Lubno, w jednostce ewidencyjnej Wałcz- Obszar Wiejski. „

  1. Opis przedmiotu zamówienia: znajduje się w załączniku nr 1

Rodzaj zamówienia: usługa

Kod CPV: 72314000-9

2. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia:

- do 11.12.2018 r. - część II.1, II.2, II.3 i II.5 z OPZ

 do 31.03.2019 r. - część II.4 z OPZ .

3. Przy wyborze oferty do wykonania, zamawiający będzie kierował się kryterium:

 1. cena – 100 %;

Punkty zostaną obliczone według następujących wzorów:

Kryterium cena:

 

cena najniższej oferty

podlegającej ocenie

Liczba punktów = ------------------------------------------------------- x 100

cena oferty badanej

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nieodrzucona, która uzyska największą całkowitą ilość punktów w ramach kryterium.

4. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

załącznik nr 2 - Formularz oferty.

5. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena powinna zawierać:

 1. wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia;

 2. obowiązujący podatek od towarów i usług VAT;

 3. cena podana przez wykonawcę za usługi jest obowiązująca przez okres trwania umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w tym okresie.

6. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą oraz spełniającą wszystkie wymagane warunki.

7. Opis sposobu przygotowania oferty:

 1. należy ją złożyć w zamkniętej kopercie na adres: Starostwo Powiatowe w Wałczu ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz, z dopiskiem:

Zapytanie ofertowe na „Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie weryfikacji stanów prawnych oraz weryfikacji i uzupełnienia brakujących danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali w celu dostosowania ich do wymogów rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków w obrębie Lubno, w jednostce ewidencyjnej Wałcz- Obszar Wiejski. „

i opisem: „Nie otwierać przed godz. 12:00 dnia 5 października 2018 roku”.

 1. cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

8. Miejsce i termin złożenia oferty:

ofertę należy złożyć w terminie do dnia 5 października 2018 r.

do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego, Starostwo Powiatowe w Wałczu, ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz.

 

Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie wykonawcy zwrócona bez otwierania.

9. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 5 października 2018 r. , o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego, Pokój nr 305, III piętro.

Otwarcie ofert jest jawne.

10. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

 1. 1 W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający przekazywać będzie zgodnie ze swoim wyborem pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną z zastrzeżeniem ust. 10.3.

10.2 W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje wykonawca przekazywać będzie zgodnie ze swoim wyborem pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną,
z zastrzeżeniem ust.10. 3 i 10.4.

10.3 Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

10.4 Forma pisemna jest zastrzeżona dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń, a także zmiany lub wycofania oferty.

10.5 Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w zdaniu poprzednim lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

11.Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

- Osoba merytorycznie odpowiadająca za przedmiot zamówienia – Małgorzata Górzyńska, telefon: 67-387-25-40, e-mail: m.gorzynska@powiatwalecki.pl, Elżbieta Molęda: 67-387-25-40, e.moleda@powiatwalecki.pl

- Osoba merytorycznie odpowiadająca za przeprowadzenie procedury o udzielenie zamówienia publicznego – Magdalena Krawczyk, telefon: 67 250 84 59,e-mail: m.krawczyk@powiatwalecki.pl.

12. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.

13. Pozostałe postanowienia:

13.1 Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

 1. jej treść nie odpowiada treści ogłoszenia o zamówieniu, z zastrzeżeniem ust. 3;

 2. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

 3. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 2;

 4. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

13.2 Jeżeli zaoferowana cena wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na wykonawcy. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

13.3 W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający może poprawić w ofercie:

 1. oczywiste omyłki pisarskie;

 2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;

 3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z warunkami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

13.4 Ogłoszenie o zamówieniu może być w każdym czasie zmienione. Zamawiający może w każdym czasie unieważnić postępowanie.

13.5 Zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

14. Informacja o ochronie danych osobowych.

14.1 Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), informujemy, że w przypadku złożenia oferty dane osobowe wykonawców będą chronione:

14.2 Administratorem danych osobowych jest: Starosta Wałecki z siedzibą
w Wałczu, ul. Dąbrowskiego 17.

14.3 Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO):

Tel.: 67-250-84-29

e-mail: zk@powiatwalecki.pl

14.4 Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

14.5 Podane dane nie będą przetwarzane w innych celach, niż w związku z prowadzonym zapytaniem ofertowym.

14.6 Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa.

Załączniki:

- załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;

- załącznik nr 2 - Formularz oferty;

- załącznik nr 3 – Wzór umowy;

 

podpis osoby upoważnionej

Bogdan Wankiewicz                                Jolanta Wegner

 

                                                                                                              STAROSTA                              WICESTAROSTA                         

 

                                                      Wałcz, dnia 5 października 2018 roku

AG.272.37.2018

GEOTACH

Piotr Wiśniewski

ul. Chodkiewicza 15

85 – 065 Bydgoszcz

                            biuro.geotach@gmail.com

 

                                                                                                                   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Zawiadamia się, że w postępowaniu na „Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie weryfikacji stanów prawnych oraz weryfikacji i uzupełnienia brakujących danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali w celu dostosowania ich do wymogów rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków w obrębie Lubno, w jednostce ewidencyjnej Wałcz- Obszar Wiejski”, została wybrana niżej wymieniona oferta.

Dane wybranej oferty: Oferta oznaczona nr 1 złożona przez: GEOTACH Piotr Wiśniewski, ul. Chodkiewicza 15, 85 – 065 Bydgoszcz.

Cena za wykonanie dzieła: - 48.708,00 zł brutto

Zestawienie punktacji przyznanej ofercie:

Lp.

WYKONAWCA

 

Cena brutto za wykonanie dzieła

Kryterium 100% cena, uzyskane punkty

Liczba punktów

1.

GEOTACH Piotr Wiśniewski,

ul. Chodkiewicza 15,

85 – 065 Bydgoszcz

48.708,00

100,00

100,00

Uzasadnienie:

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w postępowaniu. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała najwyższą ilość punktów. Oferta najkorzystniejsza. Podpisanie umowy ma nastąpić dnia 8 października 2018 roku.

 

Bogdan Wankiewicz                                                                                       Jolanta Wegner

 

                                                                                      STAROSTA                                                                                                               WICESTAROSTA

 

Do wiadomości:

 1. Adresat
 2. Wykonawcy
 3. strona internetowa, www.bip.powiatwalecki.pl
 4. a/a

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Krawczyk 27-09-2018 23:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-09-2018
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Krawczyk 05-10-2018 21:25