herb BIP - Starostwo Powiatowe w Wałczu

www.powiatwalecki.pl

Zakup i dostawa wyposażenia i urządzeń kuchennych

Powiat Wałecki

Oznaczenie sprawy: AG.272.16.2018

Wałcz, dnia 25 maja 2018 roku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

ZAMAWIAJĄCY ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA POD NAZWĄ

(zapytanie ofertowe)

Zakup i dostawa wyposażenia i urządzeń kuchennych

Dostawa realizowana jest w ramach projektu pn.: „Wiedza oparta na praktyce – modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.9 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych.

Umowa o dofinansowanie nr RPZP.08.09.00-32-K003/16-00 z dnia 10.08.2017 r.

1. Opis przedmiotu zamówienia: „Zakup i dostawa wyposażenia i urządzeń kuchennych” - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i montażu na własny koszt na adres szkoły, po wcześniejszym ustaleniu z Zamawiającym

Miejsce dostawy i montażu:

Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wałczu – ul. Południowa 10A, 78-600 Wałcz.

Przed dostawą i montażem wykonawca skontaktuje się z zamawiającym celem szczegółowego wskazania przez niego miejsca montażu.

Rodzaj zamówienia: dostawa

Kod CPV: zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania, 39141000-2, 39711000-9

2. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia: Okres realizacji przedmiotu zamówienia określa się do 50 dni od dnia podpisania umowy.

 1.  

3. Przy wyborze oferty do wykonania, zamawiający będzie kierował się kryterium:

 1. cena – waga 80%;
 2. okres rękojmi – waga 20%.

Punkty zostaną obliczone według następujących wzorów:

Kryterium cena:

cena najniższej oferty

podlegającej ocenie

Liczba punktów = ------------------------------------------------------- x 80

cena oferty badanej

Kryterium okres rękojmi:

 1. za dwuletni okres rękojmi– 0 pkt.;
 2. za trzyletni okres rękojmi - 5 pkt.;
 3. za czteroletni okres rękojmi - 10 pkt.;
 4. za pięcioletni okres rękojmi – 15 pkt.;
 5. za sześcioletni okres rękojmi – 20 pkt.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nieodrzucona, która uzyska największą całkowitą ilość punktów w ramach kryteriów.

 1.  

4. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

 1. załącznik nr 2 - Formularz oferty,
 2. załącznik nr 4 – Wykaz wyposażenia,
 3. załącznik nr 5 – Wykaz dostaw.

5. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena powinna zawierać:

 1. wartość dostawy określoną w oparciu o przedmiot zamówienia;
 2. obowiązujący podatek od towarów i usług VAT;
 3. cena podana przez wykonawcę za dostawę jest obowiązująca przez okres trwania umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w tym okresie.

6. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą oraz spełniającą wszystkie wymagane warunki.

7. Opis sposobu przygotowania oferty:

1) należy ją złożyć w zamkniętej kopercie na adres: Starostwo Powiatowe w Wałczu ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz, z dopiskiem:

Zapytanie ofertowe na „Zakup i dostawę wyposażenia i urządzeń kuchennych”

i opisem: „Nie otwierać przed godz. 14:15 dnia 4 czerwca 2018 roku”.

2) cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

 1.  

8. Miejsce i termin złożenia oferty:

ofertę należy złożyć w terminie do dnia 4 czerwca 2018 r.

do godz. 14:00 w siedzibie Zamawiającego, Starostwo Powiatowe w Wałczu, ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz.

Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie wykonawcy zwrócona bez otwierania.

 1.  

9. Miejsce i termin otwarcia oferty:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 4 czerwca 2018 r. , o godz. 14:15 w siedzibie Zamawiającego, Pokój nr 305, III piętro.

Otwarcie ofert jest jawne.

 1.  

10. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

 1.  

10.1 W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający przekazywać będzie zgodnie ze swoim wyborem pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną z zastrzeżeniem ust. 10.3.

10.2 W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje wykonawca przekazywać będzie zgodnie ze swoim wyborem pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną,
z zastrzeżeniem ust.10. 3 i 10.4.

 1.  

10.3 Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

 1.  

10.4 Forma pisemna jest zastrzeżona dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń, a także zmiany lub wycofania oferty.

 1.  

10.5 Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w zdaniu poprzednim lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

 1.  

11. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

- Osoba merytorycznie odpowiadająca za przedmiot zamówienia – Rafał Prendecki, telefon: 883-663-033, e-mail: rprendecki@rcku.home.pl,

- Osoba merytorycznie odpowiadająca za przeprowadzenie procedury o udzielenie zamówienia publicznego – Magdalena Krawczyk, telefon: 67 250 84 59,e-mail: m.krawczyk@powiatwalecki.pl.

 1.  

12. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.

13. Warunki udziału w postępowaniu

 1.  

13.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią warunek udziału w postępowaniu dotyczący:

1) zdolności technicznej i zawodowej - warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich czterech latach przed upływem terminu składania ofert zrealizował należycie co najmniej 2 dostawy, których przedmiotem była dostawa wyposażenia i urządzeń kuchennych za minimum 79.000 zł brutto.

2) Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 1.

13.2 Dokumenty albo dokument potwierdzający spełnianie warunku:

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej zamawiający żąda wykazu wykonanych lub wykonywanych dostaw, w okresie ostatnich czterech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz dowodów, że dostawy przedstawione w wykazie zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.

  1. Pozostałe postanowienia:

14.1 Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

1) jej treść nie odpowiada treści ogłoszenia o zamówieniu, z zastrzeżeniem ust. 3;

2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

3) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 2;

4) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

14.2 Jeżeli zaoferowana cena wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na wykonawcy. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

14.3 W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający może poprawić w ofercie:

1) oczywiste omyłki pisarskie;

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z warunkami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

 1.  

14.4 Ogłoszenie o zamówieniu może być w każdym czasie zmienione. Zamawiający może w każdym czasie unieważnić postępowanie.

14.5 Zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
  1. Informacja o ochronie danych osobowych.

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), informujemy, że w przypadku złożenia oferty dane osobowe wykonawców będą chronione:

 1. Administratorem danych osobowych jest: Starosta Wałecki z siedzibą w Wałczu, ul. Dąbrowskiego 17.
 2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO):

Tel.: 67-250-84-29

e-mail: zk@powiatwalecki.pl

 1. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
 2. Podane dane nie będą przetwarzane w innych celach, niż w związku z prowadzonym zapytaniem ofertowym oraz realizacją projektu pn.: „Wiedza oparta na praktyce – modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim”.
 3. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa oraz Umowy o dofinansowanie nr RPZP.08.09.00-32-K003/16-00 z dnia 10.08.2017 r.

Załączniki:

- załącznik nr 1 - Formularz oferty;

- załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;

- załącznik nr 3 – Wzór umowy;

- załącznik nr 4 – Wykaz wyposażenia;

- załącznik nr 5 – Wykaz dostaw.

podpisy osób upoważnionych

       Bogdan Wankiewicz                                Jolanta Wegner

 

          STAROSTA                                              WICESTAROSTA

                                             

Oznaczenie sprawy: AG.272.16.2018

                                                                                        Wałcz, dnia 1 czerwca 2018 roku

 

Wyjaśnienie i modyfikacja dotycząca treści zapytania ofertowego oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert na

Zakup i dostawę wyposażenia i urządzeń kuchennych.”

 

Zawiadamia się, że dnia 30 maja 2018 roku wpłynęły pytania o wyjaśnienie treści zapytania cenowego na Zakup i dostawę wyposażenia i urządzeń kuchennych.”

 

 1. Prosimy o weryfikację opisu ekspresu do kawy. Opis wskazują na model, który od dawna jest już nieprodukowany i niedostępny. Czy Zamawiający dopuści ekspresy o niższych parametrach, z tego względu że ekspres spełniający najbliżej parametry jest bardzo drogi i przeznaczony do użytku profesjonalnego?

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

W zakresie ekspresu do kawy (pozycja nr 14 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia) Zamawiający podaje parametry urządzenia:

Typ ekspres automatyczny
Ciśnienie 15 barów
Moc 1450 W
Napięcie 230 V
Stosowanie kawy ziarnista, mielona
System spieniający mleko dysza spieniająca z regulacją emisji pary i pojemnik na mleko
Automatyczne przygotowanie rodzaju kawy( Caffe Latte, Cappuccino, Espresso)
Regulacja mocy kawy
Regulacja ilości zaparzanej kawy
Wbudowany młynek
Pojemność zbiornika na wodę 1,8 litra
Pojemność zbiornika na kawę 300 g
Sterowanie elektroniczne
Kolor czarny lub srebrny
Automatyczny program czyszczenia i odkamieniania
Ekran dotykowy
Menu w języku polskim,
Tryb "eco"
 1. Prosimy o weryfikację opisu podgrzewacza do talerzy. Z naszej wiedzy podgrzewacz do talerzy spełniający opis posiada 2 drzwi. Nie ma w sprzedaży podgrzewacza z 1 drzwiami mieszczący min. 120 talerzy.

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

W zakresie Podgrzewacza do talerzy na min. 120 szt. (pozycja nr 10 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia) wg wiedzy Zamawiającego istnieją na rynku podgrzewacze na 120 talerzy z 1 drzwiami, jednak dopuszcza się również wersję z 2 drzwiami. 

 
 1. Proszę o zweryfikowanie opisu stołu, gdyż w szafkach z drzwiami suwanymi nie ma możliwości, aby w środku były szuflady.

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

W zakresie Stołu ze stali nierdzewnej z szafką (stół roboczy) (pozycja nr 1 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia), Zamawiający wyjaśnia, że mają to być szafki z drzwiami suwanymi (wewnątrz szafek półka środkowa).

 1. Proszę o wykreślenie z opisu: „wyposażona w mały blat z pięknym wykończeniem”, gdyż żadna z dostępnych na rynku pakowarek nie posiada jakiegokolwiek blatu, a ten opis został ewidentnie skopiowany ze strony internetowej, która w rozumieniu prawa nie jest oferta handlową i zawiera błędy tak jak wyrażenie „w standardzie z pakietem serwisowym” – o jaki pakiet chodzi?

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

W zakresie Pakowarki próżniowej komorowej bez oleju min. 1100W (pozycja nr 9 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia), Zamawiający usuwa z opisu przedmiotu zamówienia opis „wyposażona w mały blat z pięknym wykończeniem” oraz „w standardzie z pakietem serwisowym”.

 1. Proszę doprecyzować jakie zasilanie ma posiadać salamander na 230 v czy 400 v, gdyż z dostępnych na rynku urządzeń nie ma takiego, który miałby 2 rodzaje zasilania.

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

W zakresie Salamandry elektrycznej (pozycja nr 13 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia), Zamawiający wyjaśnia, że zasilanie elektryczne ma wynosić 230 V.

Z uwagi na powyższe, Zamawiający modyfikuje treść zapytania ofertowego w zakresie załącznika nr 2 do zapytania ofertowego – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz załącznika nr 4 Wykaz wyposażenia (załącznika do oferty) .

Ponadto, Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 6 czerwca 2018 roku, do godz. 14:00

Ofertę należy złożyć do dnia 6 czerwca 2018 r. do godz. 14:00 w zamkniętej kopercie na adres: Starostwo Powiatowe w Wałczu ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz, z dopiskiem:

Zapytanie ofertowe na „Zakup i dostawę wyposażenia i urządzeń kuchennych”

i opisem: „Nie otwierać przed godz. 14:15 dnia 6 czerwca 2018 roku”.

Cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 6 czerwca 2018 r. , o godz. 14:15 w siedzibie Zamawiającego, Pokój nr 305, III piętro.

Otwarcie ofert jest jawne.

Wyjaśnienie wiąże Wykonawców z chwilą upublicznienia na stronie internetowej Zamawiającego.

Załączniki do pobrania poniżej

Bogdan Wankiewicz                                              Jolanta Wegner

STAROSTA                                                      WICESTAROSTA

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Krawczyk 25-05-2018 15:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Krawczyk 01-06-2018 16:02