herb BIP - Starostwo Powiatowe w Wałczu

www.powiatwalecki.pl

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 10 listopada 2017 r. na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej Zakładu Budżetowego w Człopie ul. Kolejowa 17, 78-630 Człopa działającego w imieniu Gminy Człopa z siedzibą w Człopie, ul. Strzelecka 2, w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego Starosty Wałeckiego znak: OS.6341.77.2013 z dnia 08.10.2013 r. na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych ze studni SW-2 na działce nr 312 w m. Miradź gm. Człopa obręb Jelenie w zakresie zmniejszenia poboru wody.