herb BIP - Starostwo Powiatowe w Wałczu

www.powiatwalecki.pl

Zawiadonienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 28 listopada 2017 r. na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej Zakładu Budżetowego w Człopie ul. Kolejowa 17, 78-630 Człopa w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego Starosty Wałeckiego znak: OS.6341.39.2017 z dnia 28.06.2013 r. na szczególne korzystanie z wód obejmujące pobór wód podziemnych z istniejących ujęć komunalnych zlokalizowanych w miejscowości Golin gm. Człopa na działkach nr 102 i 122 obręb Golin, w zakresie zmniejszenia poboru wody.