herb BIP - Starostwo Powiatowe w Wałczu

www.powiatwalecki.pl

Remont windy w budynku B Starostwa Powiatowego w Wałczu zlokalizowanego przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 54

Powiat Wałecki

Oznaczenie sprawy: AG.272.5.2017                                                                                                                       Wałcz, dnia 19 kwietnia 2017 roku

ZAMAWIAJĄCY ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA POD NAZWĄ

(zapytanie ofertowe)

Remont windy w budynku B Starostwa Powiatowego w Wałczu zlokalizowanego przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 54

 1. Opis przedmiotu zamówienia: opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2.

kod CPV: 42416100-6; 45453000-7

 1. Wymagany/pożądany termin wykonania przedmiotu zamówienia:

do 10.07.2017 r. wymagany/pożądany*;

 1. Warunki udziału w postępowaniu.

3.1   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią warunek:

a) posiadania zdolności technicznej lub zawodowej:

wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, co najmniej dwie roboty obejmujące wykonanie remontu, modernizacji windy lub nowej windy wraz z montażem o wartości co najmniej 70 000,00 zł (brutto) każda.

3.2 Dokumentami albo dokumentem potwierdzającym spełnianie warunku:

 1. o którym mowa w punkcie 3.1 lit. a) muszą być:

wykaz robót polegających na wykonaniu remontu, modernizacji windy lub nowej windy wraz z montażem, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania (zamawiający zaleca wykorzystanie załącznika nr 4) oraz dowody wskazujące, że roboty przedstawione w tym wykazie, zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Dowodami, o których mowa wyżej są: poświadczenie albo inne dokumenty jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.

 1.  Przy wyborze oferty do wykonania, zamawiający będzie kierował się kryterium:
 1. cena: 90%
 2. okres rękojmi: 10%

Oferta nieodrzucona, złożona przez wykonawcę niepodlegającego wykluczeniu, zawierająca najniższą cenę otrzyma w danym kryterium 90,00 pkt. Oferta nieodrzucona, złożona przez wykonawcę niepodlegającego wykluczeniu, zawierająca najdłuższy okres rękojmi (maksymalnie 6 lat), otrzyma w danym kryterium 10,00 pkt.

Punkty zostaną obliczone według następujących wzorów:

A= B + C

Kryterium cena:

            najniższa cena spośród ofert podlegających ocenie

B=  ------------------------------------------------------------- x 100 pkt x 90,00%

                        cena oferty rozpatrywanej

C= Kryterium okres rękojmi:

 1. 3 lata – 7 pkt
 2. 4 lata – 8 pkt
 3. 5 lat – 9 pkt
 4. 6 lat – 10 pkt

Podany okres rękojmi powinien zawierać się w przedziale od 3 do 6 lat włącznie. Do jego określenia należy używać pełnych lat, a wskazana wartość winna być liczbą całkowitą. Nieokreślenie okresu rękojmi potraktowane zostanie, jako zaoferowanie go na okres 6 lat. Określenie okresu rękojmi na więcej niż 6 lat, potraktowane zostanie, w celu oceny oferty, jako zaoferowanie go na okres 6 lat.

 1. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
 1. załącznik nr 1 - Formularz oferty;
 2. załącznik nr 4 – Wykaz robót budowlanych;
 3. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą kosztorys ofertowy na wykonanie zakresu prac wskazanego w punkcie 1 opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2)  i dokumentacji projektowej (Załącznik nr 3).
  1. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena powinna zawierać:

 1. wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia;
 2. obowiązujący podatek od towarów i usług VAT;
 3. cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres trwania umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w tym okresie.
 4. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą oraz spełniającą wszystkie wymagane warunki.
 5. Opis sposobu przygotowania oferty:

należy ją złożyć w zamkniętej kopercie na adres: Starostwo Powiatowe w Wałczu ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz, z dopiskiem:

„Zapytanie ofertowe na Remont windy w budynku B Starostwa Powiatowego w Wałczu zlokalizowanego przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 54”.

 1. cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.
 2. Miejsce i termin złożenia oferty:

ofertę należy złożyć w terminie do dnia 2 maja 2017 r.

do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego, Starostwo Powiatowe w Wałczu, ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz.

Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie wykonawcy zwrócona bez otwierania.

 1. Miejsce i termin otwarcia oferty:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 2 maja 2017 r. , o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego, Sala Narad II piętro.

 1. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:  Kamila Sobczak, telefon: 67 250 84 31,e-mail: k.sobczak@powiatwalecki.pl.

Załączniki:

- załącznik nr 1 - Formularz oferty;

- załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia;

- załącznik nr 3  – Dokumentacja projektowa;

- załącznik nr 4 – Wykaz robót;

- załącznik nr 5 – Wzór umowy.

                                                              Zapraszam do złożenia oferty

                                                              Bogdan Wankiewicz

                                                              Starosta Wałecki

- Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zadanie jest dofinansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Zachodniopomorski w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze B

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Krawczyk 19-04-2017 11:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Krawczyk 19-04-2017
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Krawczyk 05-05-2017 13:25